00138-2011-0008

BG-Шумен: 27 - Други услуги

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Шумен, бул. "Славянски" 17, За: Маргарита Канаврова, Р. България 9700, Шумен, Тел.: 054 857725

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Kонсултантска услуга / оценяване на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и координация на строителния процес до въвеждане в експлоатация/, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗУТ, при изпълнението на обществена поръчка за инженеринг на проект „Рехабилитация на част от уличната мрежа на гр.Шумен, съгласно приета програма, с Решение № 823 по протокол № 46 от 31.03.2011 г. на заседание на Об.С”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 27
Публикуване на информацията: ДА
Място на изпълнение: гр. Шумен
Код NUTS: BG333
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

„Kонсултантска услуга / оценяване на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и координация на строителния процес до въвеждане в експлоатация/, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗУТ, при изпълнението на обществена поръчка за инженеринг на проект „Рехабилитация на част от уличната мрежа на гр.Шумен, съгласно приета програма, с Решение № 823 по протокол № 46 от 31.03.2011 г. на заседание на Об.С”

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71521000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
34679.1 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 7 от 16.05.2011 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № ЗОП 08-05 / Обособена позиция №: / Заглавие:„Kонсултантска услуга / оценяване на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и координация на строителния процес до въвеждане в експлоатация/, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗУТ, при изпълнението на обществена поръчка за инженеринг на проект „Рехабилитация на част от уличната мрежа на гр.Шумен, съгласно приета програма, с Решение № 823 по протокол № 46
V.1) Дата на сключване договора
19.08.2011 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
03.08.2011 г. 
V.2) Брой на получените оферти

14

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Трафик Консулт БГ" ЕИК 103882376, м-ст "Варненски път", Р. България 9154, Аксаково, Тел.: 052 504683, Факс: 052 504483

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 34679.1 BGN без ДДС
В Брой месеци 6
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

22.08.2011 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор