Версия за печат

00166-2010-0008

BG-Доспат: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Община Доспат, ул."Първи май" 3, За: Антим Пържанов, РБългария 4831, Доспат, Тел.: 03045 2310, Факс: 03045 2312

Място/места за контакт: Доспат
I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Инвестиционно проектиране за реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища” съгласно условията на Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., Мярка 321.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга: 12
Публикуване на информацията:
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: територията на община ДОСПАТ
Код NUTS: BG424
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Инвестиционно проектиране за реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

71320000

Описание:

Инженерни услуги по проектиране и конструиране


II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
37600 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: цена; тежест: 80
Показател: срок за изпълнение; тежест: 20
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган

2010-00166-0008

ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ 2010/S 251 - 386576 от 28.12.2010 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка (Договор) №: 73 / Обособена позиция №: / Заглавие:Инвестиционно проектиране за реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища” съгласно условията на Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., Мярка 321
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

27.12.2010 г. 

V.2) Брой на получените оферти

11

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Боал" ООД ЕИК – 101640883, ул. „Иван Вазов ” № 4;, РБългария 2900, Гоце Делчев, Тел.: 0896 603994

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 37600 BGN без ДДС
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

Програма за развитие на селските райони .

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

09.08.2011 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

ОСНОВАНИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ В ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ