00056-2011-0006

BG-Харманли: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Харманли, пл."Възраждане"1, За: Боряна Банева, РБ 6450, Харманли, Тел.: 0373 82015

Място/места за контакт: Боряна Банева
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Доставка на стоки за нуждите на Община Харманли, по предварителна заявка на Възложителя"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: община Харманли
Код NUTS: BG422
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е доставката на стоки за нуждите на Община Харманли, по предварителна заявка на Възложителя, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 - Безалкохолни напитки, Обособена позиция №2 - Алкохол, Обособена позиция №3 - Вина, Обособена позиция №4 - Хранителни продукти.

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15000000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
64113.25 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 215 / Наименование:"Доставка на стоки за нуждите на община Харманли, по предварителна заявка на Възложителя"
V.1) Дата на сключване на договора
04.08.2011 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Дарли"ООД, ул."Ален мак"1А, РБ 6450, Харманли, Тел.: 0373 87970

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 64113.25 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Допълнителна информация

00056-2011-0006

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, РБ 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

04.08.2011 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор