00044-2011-0021

BG-София: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Агенция "Пътна инфраструктра", бул. "Македония" №: 3, За: Ясен Луканов, България 1606, София, Тел.: 02 9173323, Факс: 02 9522563

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна/и дейност/и на възложителя

Друго (моля пояснете): Проектиране, строителство, поддържане и ремонт на РПМ.

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

"Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка със строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001-019 "Лот 23: Рехабилитация на път ІІІ-904 (І-9) Старо Оряхово - Долни Чифлик - Гроздьово - Бозвелийско - (Провадия - Дългопол) - ІІІ-208 от км 17+400 до км 23+403.86 и от км 29+970 до км 36+204.77, с дължина 12.239 км, област Варна"

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга: 12
Публикуване на информацията:
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: област Варна
Код NUTS: BG33
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка със строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001-019 "Лот 23: Рехабилитация на път ІІІ-904 (І-9) Старо Оряхово - Долни Чифлик - Гроздьово - Бозвелийско - (Провадия - Дългопол) - ІІІ-208 от км 17+400 до км 23+403.86 и от км 29+970 до км 36+204.77, с дължина 12.239 км, област Варна" Извършването на консултантската услуга включва Консултантски услуги в пълен обем във връзка със строителство и означава дейностите по: а. Упражняване на строителен надзор по време на строителството по смисъла на чл. 168 ЗУТ и подзаконовите норматвини актове (вкл. и контрол на Строителните продукти, влагани в Строежа, както и на извършените СМР); б. Координация на строителния процес до въвеждане на Строежа в експлоатация; в. Изготвяне на техническия паспорт на Строежа, съгласно наредба № 5/28.12.2006 г.; г. Управление на изпълнението на Строежа /Управление на проекта/; д. Упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявени скрити Дефекти през гаранционните срокове; е. Съставяне на окончателен доклад за въвеждане на строежа в експлоатация; ж. Изпълняване на всички останали задължения на Консултанта, предвидени в договора за обществена поръчка, договора с Изпълнителя на строителството и законовите разпоредби.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

71521000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството

ІІ.1.6) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

ДА


II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
32875 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация
Номер на обявлението в ОВ 2010/S 41 - 060152 от 27.02.2010 г. 
Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ 2011/S 21 - 034145 от 27.02.2010 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка (Договор) №: РД-36-11 История / Обособена позиция №:1 / Заглавие:"Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка със строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001-019 "Лот 23: Рехабилитация на път ІІІ-904 (І-9) Старо Оряхово - Долни Чифлик - Гроздьово - Бозвелийско - (Провадия - Дългопол) - ІІІ-208 от км 17+400 до км 23+403.86 и от км 29+970 до км 36+204.77, с дължина 12.239 км, област Варна"
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

05.05.2011 г. 

V.2) Брой на получените оферти

9

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Обединение "Дема - Т7", ж.к. "Чайка", бл.188, ап.26, България 9005, Варна, Тел.: 088 8990063

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 32875 BGN без ДДС
В брой години: 10
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

Средства от структурните фондове на ЕС /финансова схема - BG161PO001/2.1-01/2007 "Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища"/ и републиканския бюджет по Оперативна програма "Регионално развитие".

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

03.08.2011 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

ОСНОВАНИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ В ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ