00085-2011-0010

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Военномедицинска Академия, бул. "Св. Г. Софийски" № 3, За: Галя Миткова Георгиева, България 1606, София, Тел.: 02 9225874, E-mail: mmm@vma.bg, Факс: 02 9225012

Място/места за контакт: гр. София, ВМА, 2-ри етаж, 35 стая
I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна/и дейност/и на възложителя

Здравеопазване

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Сключване на рамково споразумение с предмет: Периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на ВМА и подчинените и структури в страната, съгласно спецификация – Приложение № 1 /неразделна част от Документацията/.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: На територията на ВМА София и подчинените й структури в страната – Пловдив, Сливен, Варна, Плевен и Ловеч
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща

Сключването на рамково споразумение

ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Сключване на рамково споразумение с предмет: Периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на ВМА и подчинените и структури в страната, съгласно спецификация – Приложение № 1 /неразделна част от Документацията/.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

ІІ.1.6) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
0 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ 2011/S 40 - 065440 от 26.02.2011 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка (Договор) №: 10611 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:Сключване на рамково споразумение с предмет: Периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на ВМА и подчинените и структури в страната
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

13.07.2011 г. 

V.2) Брой на получените оферти

16

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Мерк България ЕАД, ул.”Цветан Лазаров” № 83, България 1582, София, Тел.: 02 8075124, E-mail: merk@merk.bg, Факс: 02 8075100

V.4) Информация за стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 155448.5 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN с ДДС 20%
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка (Договор) №: 10610 / Обособена позиция №:2 / Заглавие:Сключване на рамково споразумение с предмет: Периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на ВМА и подчинените и структури в страната
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

13.06.2011 г. 

V.2) Брой на получените оферти

16

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„Про Фармация” ЕООД, бул. ”Инж. Иван Иванов” № 70Б, ет. 3, България 1303, гр. София, Тел.: 02 9718005, E-mail: propharmacia@abv.bg, Факс: 02 9718005

V.4) Информация за стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 3577898.5 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN с ДДС 20%
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка (Договор) №: 10608 / Обособена позиция №:3 / Заглавие:Сключване на рамково споразумение с предмет: Периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на ВМА и подчинените и структури в страната
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

13.06.2011 г. 

V.2) Брой на получените оферти

16

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Медекс” ООД, Младост, ж.к. „Горубляне”, бул. ”Сомоковско шосе” № 1, България 1138, гр. София, Тел.: 02 4833362, E-mail: office@medex.bg, Факс: 02 9715538

V.4) Информация за стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 1633941 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN с ДДС 20%
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка (Договор) №: 10666 / Обособена позиция №:4 / Заглавие:Сключване на рамково споразумение с предмет: Периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на ВМА и подчинените и структури в страната
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

13.06.2011 г. 

V.2) Брой на получените оферти

16

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Либра” ЕАД, ж.к. „Студентски град” ул.”Акд. Стефан Младенов” № 3, България 1700, гр. София, Тел.: 02 9658121, E-mail: podolesheva@libra-ag.com, Факс: 02 9658828

V.4) Информация за стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 5701773 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN с ДДС 20%
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка (Договор) №: 10607 / Обособена позиция №:5 / Заглавие:Сключване на рамково споразумение с предмет: Периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на ВМА и подчинените и структури в страната
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

13.06.2011 г. 

V.2) Брой на получените оферти

16

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„Екос-Медика” ООД, ул.”Ами Буе”, бл. 52, ет. 1, ап. 1, България 1606, гр. София, Тел.: 02 9516866, E-mail: cosmedica@ecosmedica.com, Факс: 02 9516832

V.4) Информация за стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 1722857.6 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN с ДДС 20%
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка (Договор) №: 10605 / Обособена позиция №:6 / Заглавие:Сключване на рамково споразумение с предмет: Периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на ВМА и подчинените и структури в страната
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

13.06.2011 г. 

V.2) Брой на получените оферти

16

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

“Търговска Лига – Национален Аптечен Център” АД, бул. „Г. М. Димитров” № 1, България 1172, гр. София, Тел.: 02 9625451, E-mail: cl@comleague.com, Факс: 02 9625059

V.4) Информация за стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 940237.5 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN с ДДС 20%
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка (Договор) №: 10603 / Обособена позиция №:7 / Заглавие:Сключване на рамково споразумение с предмет: Периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на ВМА и подчинените и структури в страната
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

13.06.2011 г. 

V.2) Брой на получените оферти

16

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

“Трейдконсулт” ЕООД, със седалище и адрес на управление:, ул. “Тодор Каблешков”, № 16, България 1618, гр. София, Тел.: 02 8103990, E-mail: irena.kunova@adpharma.com, Факс: 02 8103993

V.4) Информация за стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 620005.55 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN с ДДС 20%
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка (Договор) №: 10629 / Обособена позиция №:8 / Заглавие:Сключване на рамково споразумение с предмет: Периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на ВМА и подчинените и структури в страната
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

13.06.2011 г. 

V.2) Брой на получените оферти

16

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„Б. Браун Медикал” ЕООД, ж.к. „Младост-2”, ул.”Андрей Ляпчев” № 66, България 1799, гр. София, Тел.: 02 8076740, E-mail: ivaylo.mirchev@bbraun.com, Факс: 02 9743083

V.4) Информация за стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 392139.5 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN с ДДС 20%
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка (Договор) №: 10625 / Обособена позиция №:9 / Заглавие:Сключване на рамково споразумение с предмет: Периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на ВМА и подчинените и структури в страната
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

13.06.2011 г. 

V.2) Брой на получените оферти

16

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„Фаркол” АД, ул. ”Сан Стефано” № 28, България 8000, гр. Бургас, Тел.: 056 851722, E-mail: farcol@farcol.bg, Факс: 056 851721

V.4) Информация за стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 1072683.1 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN с ДДС 20%
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка (Договор) №: 10622 / Обособена позиция №:10 / Заглавие:Сключване на рамково споразумение с предмет: Периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на ВМА и подчинените и структури в страната
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

13.06.2011 г. 

V.2) Брой на получените оферти

16

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„Маримпекс-7” ЕООД, бул.”Цар Борис ІІІ” № 54, България 1612, гр. София, Тел.: 02 9530263, E-mail: marimpex-7@mbox.contact.bg, Факс: 02 9525821

V.4) Информация за стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 1976266.7 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN с ДДС 20%
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка (Договор) №: 10621 / Обособена позиция №:11 / Заглавие:Сключване на рамково споразумение с предмет: Периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на ВМА и подчинените и структури в страната
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

13.06.2011 г. 

V.2) Брой на получените оферти

16

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

“Антисел Братя Селидис България” ООД, ул. „Индустриална” № 11, Бизнес сити „Василев плаза” ет. 8, България 1202, София, Тел.: 02 9531224, E-mail: ssapunarova@antisel.gr, Факс: 02 9524183

V.4) Информация за стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 184118.8 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN с ДДС 20%
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка (Договор) №: 10626 / Обособена позиция №:12 / Заглавие:Сключване на рамково споразумение с предмет: Периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на ВМА и подчинените и структури в страната
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

13.06.2011 г. 

V.2) Брой на получените оферти

16

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„Новимед” ООД, ж.к. „Манастирски ливади” № 114, сграда на Евроцентър, ет. 3, България 1404, гр. София, Тел.: 02 9588488, E-mail: novimed@inet.bg, Факс: 02 9582181

V.4) Информация за стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 297850 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN с ДДС 20%
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка (Договор) №: 10627 / Обособена позиция №:13 / Заглавие:Сключване на рамково споразумение с предмет: Периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на ВМА и подчинените и структури в страната
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

13.06.2011 г. 

V.2) Брой на получените оферти

16

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„Медимаг-МС” ООД, ж.к. „Манастирски ливади” № 114, сграда на Евроцентър, ет. 3, България 1404, гр. София, Тел.: 02 9582180, E-mail: medimag@inet.bg, Факс: 02 9582181

V.4) Информация за стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 193065 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN с ДДС 20%
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка (Договор) №: 10623 / Обособена позиция №:14 / Заглавие:Сключване на рамково споразумение с предмет: Периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на ВМА и подчинените и структури в страната
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

13.06.2011 г. 

V.2) Брой на получените оферти

16

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„Софарма Трейдинг” АД, бул.”Рожен” № 16, България 1220, гр. София, Тел.: 02 8133660, E-mail: office@sopharmatrading.bg, Факс: 02 8133666

V.4) Информация за стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 12073403.42 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN с ДДС 20%
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка (Договор) №: 10628 / Обособена позиция №:15 / Заглавие:Сключване на рамково споразумение с предмет: “Периодична доставка на лекарствени продукти, за нуждите на ВМА и подчинените и структури в страната
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

13.06.2011 г. 

V.2) Брой на получените оферти

16

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

“Химакс Фарма” ЕООД, ж.к. „Дървеница” бл. 43, вх. В, ап. 25, България 1765, гр. София, Тел.: 02 9556298, E-mail: chemax@abv.bg, Факс: 02 9554278

V.4) Информация за стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 273283.94 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN с ДДС 20%
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

10 дневен от уведомяване за решението

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

26.07.2011 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

ОСНОВАНИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ В ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ