Версия за печат

00029-2011-0003

BG-Стара Загора: 01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

УМБАЛ-Стара Загора ЕАД, ул.Армейска №11, За: Л.Чувикова, България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 602756, E-mail: mark-statist@unimbal-sz.org, Факс: 042 602197

Място/места за контакт: УМБАЛ-Стара Загора ЕАД
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

открита процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга извънгаранционно обслужване и сервиз на медицинска и друга апаратура и оборудване по обособени позиции, съгласно приложен списък

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 1
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: гр. Стара Загора , УМБАЛ-Стара Загора ЕАД,ул. Армейска № 11
Код NUTS: BG344
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

договори за услуга извънгаранционно обслужване и сервиз на медицинска и друга апаратура и оборудване за спечелените от участниците поцизии описани в спецификации към договорите

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

50000000

Описание:

Услуги по ремонт и поддръжка


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
99819.21 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Годишна абонаментна такса (К1); тежест: 70
Показател: Срок на разплащане(К2 ); тежест: 30
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 9 от 30.03.2011 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 1 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:сключен договор за обос. позиции№ 1 и № 33
V.1) Дата на сключване договора
01.07.2011 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
25.03.2011 г. 
V.2) Брой на получените оферти

17

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Айфест"ЕООД; ЕИК 121 115 341, гр. София, р-н Кр.село,ул. Райко Жинзифов 20, бл.11,вх В, България 1000, София, Тел.: 02 9523234, Факс: 02 9530515

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 6324 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

ДА

Стойност или дял от договора, който ще се изпълнява от подизпълнителя:
Дял 10%
Кратко описание
ремонт на климатична техника
ДОГОВОР № 2 / Обособена позиция №:21 / Заглавие:Скл.договор за обос. позиция № 21"ФЛОУЦИТОМЕТЪР,"BECMAN COULTER"-FC500"
V.1) Дата на сключване договора
01.07.2011 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
25.03.2011 г. 
V.2) Брой на получените оферти

17

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Аквахим"АД; ЕИК 200 984 964, Дружба ІІ,бул."проф. Цветан Лазаров" № 83, България 1582, гр.София, Тел.: 02 8075022, Факс: 02 8075050

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 1200 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 3 / Обособена позиция №:5 / Заглавие:Скл.договори за обос.позици № 5 Офталмолог.опер.ап; №7 Инфуз.помпи;№14 Анест.нарк.ап.; №15 Реанимац.апаратура;№22 Ендоскопска апаратура;№30 Опер.техника
V.1) Дата на сключване договора
01.07.2011 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
25.03.2011 г. 
V.2) Брой на получените оферти

17

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Александър Медика"ЕООД; 123 620 328, ул."Стара Загора,ул. "Гр.Игнатиев" 33 А, ап.№9, България 6000, гр.Стара Загора, Тел.: 042 253184

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 34610.83 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 4 / Обособена позиция №:20 / Заглавие:скл.договор за обос.позиция № 20 "Апарат за автоматиз.изсл. на хемокултури "БАКТЕК"-9050"
V.1) Дата на сключване договора
01.07.2011 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
25.03.2011 г. 
V.2) Брой на получените оферти

17

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Диамед" ООД; ЕИК 121 062 052, ул."Жолио Кюри" №48, България 1407, гр.София, Тел.: 02 9621755, E-mail: office@diamed-bg.com, Факс: 02 9621753

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 1700 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 5 / Обособена позиция №:32 / Заглавие:скл.договор за обос. позици № 32 Стерилизационна техника
V.1) Дата на сключване договора
01.07.2011 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
25.03.2011 г. 
V.2) Брой на получените оферти

17

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ЕТ "Бончо Запрянов"; ЕИК 123 103 124, гр.Стара Загора 6000,ул. "Дим. Подвързачов" 7 ет.2 ап.4, България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 643356, Факс: 042 610239

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 1969.8 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 6 / Обособена позиция №:3 / Заглавие:Скл.договор за Обос.позиция № 3"Лабораторна техн. и апаратура"
V.1) Дата на сключване договора
01.07.2011 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
25.03.2011 г. 
V.2) Брой на получените оферти

17

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ЕТ"Виза-Вичо Събев";Булстат 030 156 496, ул. "Лилия" №4, България 6060, с.Дълбоки, Тел.: 0888 383305

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 1853.33 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 7 / Обособена позиция №:4 / Заглавие:скл.договори за обос.позиция № 4 Микроскопи; № 6 Офталмологична диагностична апаратура
V.1) Дата на сключване договора
01.07.2011 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
25.03.2011 г. 
V.2) Брой на получените оферти

17

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Каданс МКМ" ООД; ЕИК 200059641, ул. "Сава Силов" 61, България 6000, гр.Стара Загора, Тел.: 042 980534

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 3246.5 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 8 / Обособена позиция №:8 / Заглавие:сключени договори за обос.позиция №8 Пац. монитори;№9 Елкардиографи; №10ехографи;№12 ЕДУЗ апарати;) 13 анест. наркозни апарати; №16 физиотерапевтична ап;№ 27 операц.т-ка; №28 Операц.лампи;№29 Опер.маси
V.1) Дата на сключване договора
01.07.2011 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
25.03.2011 г. 
V.2) Брой на получените оферти

17

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Мултимед-5" ООД; ЕИК 123631577, ул."Раковски" № 90 ап.3, България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 639055

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 10978 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

ДА

Стойност или дял от договора, който ще се изпълнява от подизпълнителя:
Дял 19.54%
Кратко описание
работа свързана с обос. позиции №№13 27 28 29
ДОГОВОР № 9 / Обособена позиция №:11 / Заглавие:Скл.договор за обос. позиция№ 11 електрокардиограф" PHILIPS",об.позиция№ 24 Рентг.апаратура;Обос.поз. № 26 система диг.рентг.радиография-CR AGFA CR-35-Х"
V.1) Дата на сключване договора
01.07.2011 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
25.03.2011 г. 
V.2) Брой на получените оферти

17

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Нова медикъл" ООД;ЕИК 201 250 941, ул. "Бачо Киро" №5Б ет.1 ап.7, България 1000, гр.София, Тел.: 02 9894249, Факс: 02 9876778

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 13980 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 10 / Обособена позиция №:17 / Заглавие:Скл. договор за Обос. позиция № 17 лаборат. апарати
V.1) Дата на сключване договора
01.07.2011 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
25.03.2011 г. 
V.2) Брой на получените оферти

17

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Перфект Медика ООД; ЕИК 833 101 609, ул. Новозагорско шосе бл.1 п.к.441, България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 610230, Факс: 02 9629650, 042601585

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 2448.75 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 11 / Обособена позиция №:2 / Заглавие:скл.договор за обос.позиция№ 2- компютърна техника
V.1) Дата на сключване договора
01.07.2011 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
25.03.2011 г. 
V.2) Брой на получените оферти

17

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ТД "ПСИТ-КОМПЛЕКС" ООД; 000796017, ул." Армейска" № 5, България 6000, гр.Стара Загора, Тел.: 042 630017

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 2328 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 12 / Обособена позиция №:31 / Заглавие:скл.договор за обос. позиция № 31 Стерилизационна техника-хир. инстр.
V.1) Дата на сключване договора
01.07.2011 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
25.03.2011 г. 
V.2) Брой на получените оферти

17

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"САПЕКС-БГ"; ЕИК 121 246 967, бул."Македония" № 23,ет 2, България 1606, гр.София 1606, Тел.: 02 9531298

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 5580 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 13 / Обособена позиция №:23 / Заглавие:Сключени договори за Обос. позиция № 23 Рентгенова апаратура"SIEMENS" и Об.поз. №25" Рентгенова апаратура "PHILIPS"
V.1) Дата на сключване договора
01.07.2011 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
25.03.2011 г. 
V.2) Брой на получените оферти

17

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ТОМЕД ООД; ЕИК 123685800, ул."Гурко" 84, България 6000, гр.Стара Загора, Тел.: 042 631027, E-mail: tomed@dir.bg, Факс: 042 600314

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 13600 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

07.07.2011 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор