Версия за печат

00979-2011-0003

BG-Шумен: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

"КОЦ - Шумен" ЕООД, ул. "Васил Априлов" № 63, За: Иванка Енчева Ралева - гл. счетоводител, България 9700, Шумен, Тел.: 054 800832, E-mail: office@oncocenter.org, Факс: 054 800313

Място/места за контакт: "КОЦ - Шумен" ЕООД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.oncocenter.org.

Адрес на профила на купувача: www.oncocenter.org.

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Здравеопазване

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Доставка на лекарства за лечение на злокачествени заболявания

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: гр. Шумен, ул. "Васил Априлов" № 63
Код NUTS: BG333
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Избор на изпълнител на доставка чрез покупка на лекарства за лечение на злокачествени заболявания за 2011 г. съгласно спецификация приложена към процедурата.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

ІІ.1.6) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
1200682.78 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ 2011/S 33 - 054612 от 17.02.2011 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка (Договор) №: 065 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:Доставка на лекарства
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

26.04.2011 г. 

V.2) Брой на получените оферти

10

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Фаркол" АД - кл. Шумен, ул. "Н. Бозвели" № 19, България 9700, Шумен, Тел.: 054 830935, E-mail: shumen@farkol.bg, Факс: 054 830937

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 33448.2 BGN с ДДС 20%
В брой месеци: 7
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка (Договор) №: 066 / Обособена позиция №:2 / Заглавие:Доставка на лекарства
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

26.04.2011 г. 

V.2) Брой на получените оферти

10

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„Фармнет” ООД, район Младост, бул. „Република”, МЦ - Младост, България 9020, Варна, Тел.: 052 726821, E-mail: tivanov@pharmnet.bg, Факс: 052 726803

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 12276 BGN с ДДС 20%
В брой месеци: 7
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка (Договор) №: 067 / Обособена позиция №:3 / Заглавие:Доставка на лекарства
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

26.04.2011 г. 

V.2) Брой на получените оферти

10

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„Мерк България” ЕАД, бул. „Цветан Лазаров” № 83, България 1582, София, Тел.: 02 8075111, E-mail: merck@merck.bg, Факс: 02 8075100

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 45674 BGN с ДДС 20%
В брой месеци: 7
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка (Договор) №: 068 / Обособена позиция №:4 / Заглавие:Доставка на лекарства
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

26.04.2011 г. 

V.2) Брой на получените оферти

10

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„Екофарм” ЕООД, бул. „Черни връх” № 14, бл. 3, партер, България 1421, София, Тел.: 02 9631596, E-mail: ecopharm@ecopharm.bg, Факс: 02 9631561

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 76601.97 BGN с ДДС 20%
В брой месеци: 7
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка (Договор) №: 069 / Обособена позиция №:5 / Заглавие:Доставка на лекарства
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

26.04.2011 г. 

V.2) Брой на получените оферти

10

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"МС Фарма" АД, кв „Овча Купел” № 1, ул. „Земляне” № 35, България 1618, София, Тел.: 02 8189934, E-mail: e.vitkov@mc-pharma.com, Факс: 02 8189936

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 27497.96 BGN с ДДС 20%
В брой месеци: 7
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка (Договор) №: 070 / Обособена позиция №:6 / Заглавие:Доставка на лекарства
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

26.04.2011 г. 

V.2) Брой на получените оферти

10

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Токуда Хоспитал Сървис" АД, бул. "Никола Вапцаров" № 51 Б, България 1407, София, Тел.: 02 4034771, E-mail: office@thservice-bg.com, Факс: 02 4034773

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 39177.3 BGN с ДДС 20%
В брой месеци: 7
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка (Договор) №: 071 / Обособена позиция №:7 / Заглавие:Доставка на лекарства
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

26.04.2011 г. 

V.2) Брой на получените оферти

10

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Либра" ЕАД, ул. "Акад. Ст. Младенов" № 3, България 1700, София, Тел.: 02 9658121, Факс: 02 9658828

URL: www.libra-ag.com.

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 249920.04 BGN с ДДС 20%
В брой месеци: 7
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка (Договор) №: 072 / Обособена позиция №:8 / Заглавие:Доставка на лекарства
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

26.04.2011 г. 

V.2) Брой на получените оферти

10

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Софарма Трейдинг" АД, "Софарма Трейдинг" АД, България 1220, София, Тел.: 02 8133660, Факс: 02 8133666

URL: www.sopharmatrading.bg.

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 704204.11 BGN с ДДС 20%
В брой месеци: 7
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка (Договор) №: 073 / Обособена позиция №:9 / Заглавие:Доставка на лекарства
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

26.04.2011 г. 

V.2) Брой на получените оферти

10

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Медекс "ООД, кв. "Горубляне", бул. "самоковско шосе" № 1, търговски център БОИЛА, България 1138, София, Тел.: 02 4833362, E-mail: office@medex.bg, Факс: 02 9175538

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 11883.2 BGN с ДДС 20%
В брой месеци: 7
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

съгласно чл. 120 и следващите от ЗОП

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

11.07.2011 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

ОСНОВАНИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ В ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ