Версия за печат

00861-2011-0004

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Прокуратура на Република България, бул. "Витоша" № 2, За: Георги Бончев, Р България 1000, София, Тел.: 02 9219295, E-mail: gbonchev@prb.bg, Факс: 02 9316129

Място/места за контакт: Георги Бончев

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.prb.bg.

Адрес на профила на купувача: www.prb.bg.

Допълнителна информация може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Документация (спецификации и допълнителни документи) може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Оферти трябва да бъдат изпратени на: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: надзор за законност

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка на компютърна техника и оборудване за нуждите на Прокуратурата на Република България, при следните самостоятелно обособени позиции: 1. Компютри и компютърно оборудване; 2. Мрежово оборудване; 3. Оборудване за интернет защита”.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: Място на изпълнение на поръчката: По обособена позиция 1 Мястото на доставка до 55% от стоките е в гр. София, бул. „Витоша” № 2, Съдебна палата. Мястото на доставка до 45% от стоките е в окръжните градове в страната и е за сметка на изпълнителя. Точният план за доставката по количества и адресите на прокуратурите в окръжните градове ще бъде представен на избрания участник преди сключването на договора. По обособени позиции 2 и 3 Доставката на стоките ще се извърши в гр. София, бул. „Витоша” № 2, Съдебна палата.
Код NUTS: BG
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

„Доставка на компютърна техника и оборудване за нуждите на Прокуратурата на Република България, при следните самостоятелно обособени позиции: 1. Компютри и компютърно оборудване; 2. Мрежово оборудване; 3. Оборудване за интернет защита”.

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30000000

Описание:

Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети

ІІ.1.5) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.6) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно посоченита в документацията за участие.

Прогнозна стойност без ДДС
179950 BGN
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в дни

60


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие и за изпълнение се представя в една от двете форми – парична сума или банкова гаранция. Участникът и определеният изпълнител сами избират формата на гаранциите. Гаранциите, определени от Възложителя с обявлението за откриване на процедурата са, както следва: 1. Гаранция за участие в процедурата - парична сума, преведена по банкова сметка на ПРБ BG 37 BNBG 9661 3300 1391 01, BIC код - BNBGBGSD, БНБ – Централно управление, към момента на подаване на офертата за участие в процедурата, или безусловна и неотменима банкова гаранция, издадена от българска банка в полза на Възложителя, в която изрично са посочени основанията за нейното задържане, съгласно чл. 29 от НВМОП. Банковата гаранция се представя в оригинал, със срок на валидност 90 календарни дни, считано от крайния срок за представяне на офертите. Размерът на гаранцията за участие е както следва: По обособена позиция 1 – 1400 лева; По обособена позиция 2 – 100 лева; По обособена позиция 3 – 200 лева. Гаранцията за участие в процедурата се задържа по реда на чл. 29 от НВМОП и се освобождава съгласно изискванията на чл. 28 от НВМОП. 2. Гаранция за изпълнение на договора - парична сума, преведена по банкова сметка на ПРБ BG 37 BNBG 9661 3300 1391 01, BIC код - BNBGBGSD, БНБ – Централно управление, или безусловна и неотменима банкова гаранция за изпълнение на договора в оригинал, издадена от българска банка в полза на Възложителя по образец - Приложение 7 към документацията. Размерът на гаранцията за изпълнение на договора е 3 % от стойността на договорите по всяка обособена позиция, без включен ДДС, и е със срок на валидност от подписването на договора до изтичане на най-дългия срок на гаранционна поддръжка компютърната техника (мрежово оборудване). Гаранцията трябва да бъде представена към момента на подписване на договора за възлагане на обществената поръчка по съответната обособена позиция. Гаранцията за изпълнение се задържа в случаите, предвидени в договора за възлагане на обществената поръчка по съответната обособена позиция. При внасяне на гаранция в платежното нареждане изрично се посочва видът на гаранцията и процедурата и обособената позиция, за която се внася. Възложителят освобождава гаранциите по Раздел II, т. т. 1, т. 2 и без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Бюджетно финансиране. Плащането се извършва в български лева, по банков път, по сметка на Изпълнителя, при условия и срокове, посочени в документацията и сключения договор за изпълнение на поръчката.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код – за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когото участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност; 2. Информация за общия оборот на доставките, които са предмет на поръчката за последните три години - за доказване на икономическото и финансовото състояние на участника по чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП; Годишният финансов отчет за 2010г. или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; 3. Сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти – по чл. 51, ал. 1, т. 6 от ЗОП; 4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, попълнена по образец - Приложение № 4.1. към документацията; Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2 – Приложение № 4.2 към документацията. Изискванията по чл. 47, ал. 1 от ЗОП се отнасят и за управителите или за членовете на управителните органи на участниците, съобразно вида им, а когато членове са юридически лица — за техните представители в съответния управителен орган; Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП - Приложение № 4.3. към документацията; 5. Други документи, посочени в документацията за участие.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Доказателства за икономическо и финансовото състояние на участника: а) Информация за общия оборот на доставките, които са предмет на поръчката за последните три години - за доказване на икономическото и финансовото състояние на участника по чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП. б) Годишният финансов отчет за 2010г. или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.
Минимални изисквания:
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Доказателства за техническата възможност, опит и квалификация на участника за изпълнение на поръчката: а) Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП - Приложение № 4.4. към документацията, съдържаща списък на основните договори за извършени услуги, отговарящи на предмета на поръчката, извършени през последните 3 (три) години, включително стойностите, датите и получателите, придружени от препоръки за добро изпълнение. Кратко изложение за дейността на участника, опитът му в областта на поръчката за обособената позиция, по която участва. Сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти – по чл. 51, ал. 1, т. 6 от ЗОП. Участниците по Обособена позиция 1 трябва да притежават сертификат за управление на качеството ISO 9001:2008, издаден от акредитирана институция. Списък с наличната сервизна база на територията на страната.
Минимални изисквания: 1. Предметът на поръчката е доставка на компютърна техника и оборудване за нуждите на Прокуратурата на Република България - по три самостоятелно обособени позиции. 2. Използвано оборудване и операционни системи в Прокуратурата на РБ: 2.1 Клиентски операционни системи: Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7. 2.2 Сървърни операционни системи – Red Hat Linux Enterprise, MS Windows 2003 Server, MS Windows 2008 Server 2.3 Опорно мрежово оборудване - Force10 S50N 2.4 Оборудване за интернет защита – Cyberoam CR300i 2.5 Софтуер за сторидж - Open-E Data Storage Software V6 (DSS V6) 3. Предложената компютърна техника и оборудване трябва да: 3.1. отговарят на стандартите за електрическо захранване в Република България - 220V, 50Hz; 3.2. да са в оригинална окомплектовка и опаковка, предвидена от производителя; 3.3. да са съвместими с използваното оборудване и операционни системи в ПРБ, посочено в т.2; 3.4. Компютърните конфигурации по обособена позиция 1 да са сертифицирани за работа с Microsoft Windows 7, което се удостоверява с препратка към сайта на сертифициращия орган. 4. Участниците трябва да посочат модел и продуктов номер на производителя за всеки предложен артикул. Предложените артикули трябва да са актуални и стандартни модели в производство, посочени на сайта на производителя, към момента на подаване на офертите – доказва се чрез интернет препратка към официалната продуктова листа на производителя и разпечатка. 5. В предложените компютри не се допуска добавянето на компоненти, които не са в продуктовата листа на производителя – доказва се с продуктови номера на производителя. 6. Оферта за определената позиция, трябва да бъде комплексна за целия обем от артикули, като задължително съдържа ценова оферта за единични цени без ДДС, както и сумарната количествена стойност на всички артикули за всяка обособена позиция. 7. Оферта за определена позиция, която надхвърля прогнозната цена по съответната позиция ще бъде отхвърлена и участникът отстранен от процедурата. 8. Поръчката е с еднократно изпълнение, като срокът на доставката до 60 (шестдесет) календарни дни от датата на подписване на договора за възлагане на поръчката. 9. Участниците по Обособена позиция 1 трябва да притежават сертификат за управление на качеството ISO 9001:2008, издаден от акредитирана институция.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Предлагана цена; тежест: 65
Показател: Технически параметри; тежест: 35
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи)
Срок за получаване на документация за участие
Дата: 20.07.2011 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти
27.07.2011 г.  16:30
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Срок в дни

90

IV.3.7) Условия при отваряне на офертите
Дата: 28.07.2011 г.  Час: 10:00
Място

гр. София, бул. "Витоша" № 2, Съдебна палата.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно чл. 38, ал. 5 от НВМОП.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Допълнителна информация

Документацията за участие се предоставя безплатно на хартиен носител на адрес: гр. София, бул. "Витоша" № 2, ет. 4, стая № 58.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес/и (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, Р България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес/и (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

05.07.2011 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция "Компютри и компютърно оборудване"
1) Кратко описание

Доствка на компютри и компютърно оборудване.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

30000000

Описание:

Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети

3) Количество или обем

Съгласно посочените в документацията за участие.

Прогнозна стойност, без ДДС
144950 BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 60

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция "Мрежово оборудване"
1) Кратко описание

Доставка на мрежово оборудване.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

30000000

Описание:

Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети

3) Количество или обем

Съгласно посочените в документацията за участие.

Прогнозна стойност, без ДДС
12000 BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 60

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция "Оборудване за интернет защита"
1) Кратко описание

Доставка на оборудване за интернет защита.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

30000000

Описание:

Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети

3) Количество или обем

Съгласно посочените в документацията за участие.

Прогнозна стойност, без ДДС
23000 BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 60