Версия за печат

00015-2010-0044

BG-с.Медникарово: 01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Енел Марица изток 3 АД, обл.Стара Загора, За: инж.Валентина Манева, България 6294, с.Медникарово, Тел.: 042 663616, E-mail: op@me3power.com, Факс: 042 663610

Място/места за контакт: отдел ОП и Снабдяване
I.2) Основна дейност или дейности на възложителя

Електрическа енергия

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Ремонт и текуща поддръжка на съоръжения в Електро инсталации

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 1
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: Енел Оперейшънс България АД, обл.Стара Загора, с.Медникарово
Код NUTS: BG344
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Среден ремонт на блок 1, блок 2, блок 3 и блок 4 /Трансформатори/

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45310000

Описание:

Строителни и монтажни работи на електрически инсталации


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
49743 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне с обявление

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

36-105-11

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за система за предварителен подбор
Номер на обявлението в ДВ 4 от 10.12.2010 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

V.1) Сключване и стойност на договора
ДОГОВОР № 121 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:Среден ремонт на блок 1, блок 3 и блок 4 /Трансформатори/
V.1.1) Дата на сключване договора
30.06.2011 г. 
V.1.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
30.05.2011 г. 
V.1.2) Брой на получените оферти

5

V.1.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Енергоремонт Гълъбово АД, ЕИК 833103535, Промишлена зона, България 6280, Гълъбово, Тел.: 0418 62077, E-mail: info@energoremont-bg.com, Факс: 042 63690

V.1.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 37494 BGN без ДДС
V.1.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

V.1.6) Стойност на доставките, осъществени при благоприятни условия
V.1) Сключване и стойност на договора
ДОГОВОР № 122 / Обособена позиция №:2 / Заглавие:Среден ремонт на блок 2 /Трансформатори/
V.1.1) Дата на сключване договора
30.06.2011 г. 
V.1.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
30.05.2011 г. 
V.1.2) Брой на получените оферти

4

V.1.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Електролукс Табаков и синове ООД, ЕИК 115812097, ул.Седянка 9, България 4003, Пловдив, Тел.: 032 969280, Факс: 032 969281

V.1.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 12249 BGN без ДДС
V.1.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

V.1.6) Стойност на доставките, осъществени при благоприятни условия

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

30.06.2011 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор от възложител по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП