Версия за печат

00226-2011-0014

BG-Плевен: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Плевен, пл.Възраждане 2, За: Цеца Овчарова, България 5800, Плевен, Тел.: 064 881296, E-mail: m.kavulska@pleven.bg, Факс: 064 881296

Място/места за контакт: Цеца Овчарова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.pleven.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Извършване на авторски надзор по проект „Оптимизиране на част от общинската образователна инфраструктура за привеждането и в съответствие с наложените стандарти и изисквания”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 12
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: гр.Плевен
Код NUTS: BG314
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

„Извършване на авторски надзор по проект „Оптимизиране на част от общинската образователна инфраструктура за привеждането и в съответствие с наложените стандарти и изисквания”, разделена на 7 позиции: Позиция 1 – извършване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР за обект: НУ „Единство”; Позиция 2 - извършване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР за обект: ОУ„Климент Охридски” Позиция 3 – извършване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР за обект: СОУ „Стоян Заимов” Позиция 4 – извършване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР за обект: СОУ „Иван Вазов”; Позиция 5 – извършване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР за обект: ГПЧЕ; Позиция 6 – извършване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР за обект: МГ „Гео Милев”; Позиция 7- извършване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР за обект : СОУ „Анастасия Димитрова” и НУ „ Отец Паисий”

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71000000

Описание:

Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
7750 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне с покана

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № ИРО-1480 / Наименование:„Извършване на авторски надзор по проект „Оптимизиране на част от общинската образователна инфраструктура за привеждането и в съответствие с наложените стандарти и изисквания” Позиция 7- извършване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР за обект : СОУ „Анастасия Димитрова” и НУ „ Отец Паисий”
V.1) Дата на сключване на договора
17.06.2011 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Кимтекс - ЛС"ООД, ЕИК 824124548, ул."Русе"№8А, България 5800, гр.Плевен, Тел.: 064 805534, E-mail: uimtexls@abv.bg, Факс: 064 805640

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 4750 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 4750 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № ИРО-1481 / Наименование:„Извършване на авторски надзор по проект „Оптимизиране на част от общинската образователна инфраструктура за привеждането и в съответствие с наложените стандарти и изисквания” Позиция 3 – извършване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР за обект: СОУ „Стоян Заимов”
V.1) Дата на сключване на договора
17.06.2011 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Кимтекс - ЛС"ООД, ЕИК824124548, ул."Русе"№8А, България 5800, Плевен, Тел.: 064 805534, E-mail: kimtexls@abv.bg, Факс: 064 805640

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 3000 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 3000 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Проект „Оптимизиране на част от общинската образователна инфраструктура за привеждането и в съответствие с наложените стандарти и изисквания” по Договор BG161PO001/1.1-09/2010/001, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

VI.2) Допълнителна информация

Този документ е създаден в рамките на проект „Оптимизиране на част от общинската образователна инфраструктура за привеждането и в съответствие с наложените стандарти и изисквания” по Договор BG161PO001/1.1-09/2010/001, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Плевен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120 от ЗОП

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

22.06.2011 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне с покана

6. възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване на авторски или други права на интелектуална собственост, или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт;