Версия за печат

02303-2011-0001

BG-София: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"ЧИСТОТА ИСКЪР" ЕООД, ул. "Искърско шосе" № 2, За: Анита Илиева, България 1528, София, Тел.: 02 9732310, E-mail: office@chistota0iskar.com, Факс: 02 9732652

Място/места за контакт: ул. "Искърско шосе" № 2

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.chistota-iskar.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Доставка на дизелово гориво за техника 0,001 % сяра с биодизел - БЗ за нуждите на "ЧИСТОТА ИСКЪР" ЕООД, град София, ул. "Искърско шосе" № 2

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: Република България град София
Код NUTS: BG411
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Доставка на дизелово гориво за техника 0,001 % сяра за нуждите на "ЧИСТОТА ИСКЪР" ЕООД за 2011 г. 220 000 литра, места на доставка - гр. София: кв. "Суходол" и ул. "Искърско шосе" № 2.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09134200

Описание:

Дизелово гориво

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
451660 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: най-ниска предложена цена; тежест: 70
Показател: най-дълъг срок на отсрочено плащане на доставките; тежест: 20
Показател: най-кратък срок на доставка; тежест: 10
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

ОП-4-2011

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 16 от 24.02.2011 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 058 / Обособена позиция №: / Заглавие:Доставка на дизелово гориво за техника 0,001 % сяра за нуждите на "ЧИСТОТА ИСКЪР" ЕООД за 2011 г.
V.1) Дата на сключване договора
15.06.2011 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
23.02.2011 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ЕТ "Петър Петков-ЦВЕДИП" 831348849, жк. "Младост" 1 бл. 74А вх.1 ет. 2 ап. 4, България 1784, София, Тел.: 02 8813288, E-mail: petkov_pp@abv.bg, Факс: 02 8813288

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 480000 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 451660 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

20.06.2011 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор