Версия за печат

00044-2011-0069

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: 134 от 17.06.2011 г. 

А) за откриване на процедура


РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА", бул. "Македония" №3, За: инж. Елена Йорданова/ инж. Соня Ангелова, България 1606, София, Тел.: 02 9173396, Факс: 02 9173398

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.napi.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.napi.government.bg/orubrik.php?r=11.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: Проектиране, строителство, поддържане и ремонт на РПМ.А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Ред на възлагане
по реда на ЗОП
ІI.2) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

ДА
Строителство
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

„Определяне на изпълнител за допълнително проектиране и строителството на обект: Автомагистрала “Струма” ЛОТ 4, участък „Сандански – Кулата” от км 423+500 до км 438+500" Автомагистрала “Струма” представлява важна транспортна връзка с национално и международно значение. Трасето на магистралата пресича райони с интензивно развито земеделие, в голямата си част поливно от територията на Благоевградска област, но основно е връзка с ГКПП „Кулата” и Гърция. Началото на автомагистралата в разглеждания участък на АМ “Струма” започва от от км 423+500 следва етапна връзка при км 424+100, допълнителни връзки за селата Ново Делчево и Дамяница, пътен възел “Петрич - Мелник” тип “Полудетелина” при км 425+180, несъвършен пътен възел II клас при км 431+200 при пресичането с общински път за с. Генерал Тодоров и с. Ново Кономлади. Пресичанията на пътищата от Републиканската пътна мрежа са осъществени на две нива. За обслужване на селското стопанство са предвидени необходимите селскостопански пресичания. Предвидено е изграждане на ново трасе на жп линията София – Кулата в участъка „Генерал Тодоров – Марино поле”. При км 438+500 се предвижда изграждане на етапна връзка с дължина 0.280 м за превключване на обекта в съществуващия път I-1 (Е 79).


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Чл. 16, ал. 8 от ЗОП

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" 18, България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcdmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

17.06.2011 г. 


Възложител

Трите имена: Сергей Иванович Михалев
Длъжност: Председател на управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура"