00861-2011-0003

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Прокуратура на Република България, бул. "Витоша" №2, За: Пламен Селнички, Република България 1000, София, Тел.: 02 8036022, E-mail: pselnichki@prb.bg, Факс: 02 9316129

Място/места за контакт: Пламен Селнички

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.prb.bg.

Допълнителна информация може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Документация (спецификации и допълнителни документи) може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Оферти трябва да бъдат изпратени на: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: надзор за законност

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Периодична доставка на канцеларски материали за потребностите на Прокуратурата на Република България – администрация на главния прокурор, Върховна касационна прокуратура и Върховна административна прокуратура ”.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: гр. София
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

„Периодична доставка по заявка на канцеларски материали за потребностите на Прокуратурата на Република България – администрация на главния прокурор, Върховна касационна прокуратура и Върховна административна прокуратура ”.

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

39263000

Описание:

Офис принадлежности

ІІ.1.5) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.6) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

съгласно количества, посочени в документацията за участие. количествата са ориентировъчни.

Прогнозна стойност без ДДС
12200 BGN
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци

8


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранция за участие в процедурата - в размер на 100 (сто) лева, в една от следните форми: парична сума, преведена по банкова сметка на ПРБ BG 37 BNBG 9661 3300 1391 01, BIC код - BNBGBGSD, БНБ – Централно управление, към момента на подаване на офертата за участие в процедурата, или безусловна и неотменима банкова гаранция, издадена от българска банка в полза на Възложителя. Банковата гаранция се представя в оригинал, със срок на валидност 90 календарни дни, считано от крайния срок за представяне на офертите.Гаранцията за участие в процедурата се задържа по реда на чл. 29 от НВМОП и се освобождава съгласно изискванията на чл. 28 от НВМОП. 2. Гаранция за изпълнение на договора - парична сума, преведена по банкова сметка на ПРБ BG 37 BNBG 9661 3300 1391 01, BIC код - BNBGBGSD, БНБ – Централно управление, или безусловна и неотменима банкова гаранция за изпълнение на договора в оригинал, издадена от българска банка в полза на Възложителя-по образец в документацията Размерът на гаранцията за изпълнение на договора е 3 % от стойността на договора, без включен ДДС, и е със срок на валидност до 01.04.2012г. Гаранцията трябва да бъде представена към момента на подписване на договора за възлагане на обществената поръчка.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Бюджетно финансиране. Плащането се извършва в български лева, по банков път, по сметка на Изпълнителя, при условия и срокове, посочени в документацията и сключения договор за изпълнение на поръчката.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1.Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код – за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когото участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност;2 Копие от отчета за приходите и разходите и баланса от годишния финансов отчет за 2010 г., придружен с доклада на експерт-счетоводителя, заверил отчета, в случаите когато подлежи на заверка от дипломиран експерт-счетоводител.3. Сертификат ISO 9001:2008 за внедрена система по качество с обхват предмета на поръчката.4. Декларации по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и 5 от ЗОП по образеци, 5. други документи посочени в документацията за участие.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Копие от отчета за приходите и разходите и баланса от годишния финансов отчет за 2010 г., придружен с доклада на експерт-счетоводителя, заверил отчета, в случаите когато подлежи на заверка от дипломиран експерт-счетоводител
Минимални изисквания: положителен финансов резултат за 2010г.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Списък на основните договори за извършени доставки, отговарящи на предмета на поръчката, извършени през последните 3 (три) години, включително стойностите, датите и получателите, придружени с най-малко три препоръки за добро изпълнение.2. Сертификат ISO 9001:2008 за внедрена система по качество с обхват предмета на поръчката.3. Описание и каталог и/или фотографски снимки на стоките, които ще се доставят.
Минимални изисквания: Участникът да е сертифициран по ISO 9001:2008 за внедрена система по качество с обхват предмета на поръчката.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: предлагана цена; тежест: 60
Показател: технически параметри; тежест: 40
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи)
Срок за получаване на документация за участие
Дата: 30.06.2011 г.  Час: 16:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти
07.07.2011 г.  16:30
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Срок в дни

90

IV.3.7) Условия при отваряне на офертите
Дата: 08.07.2011 г.  Час: 10:00
Място

гр. София, бул. "Витоша" № 2, Съдебна палата, ет. 4, зала 2

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно чл. 38, ал. 5 от НВМОП. Съгласно чл. 38, ал. 5 от НВМОП. Съгласно чл. 38, ал. 5 от НВМОП.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Допълнителна информация

Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка , открита с решение ОПИ-18 от 19.01.2011 г. Документацията за участие се предоставя безплатно на хартиен носител на адрес: гр. София, бул. "Витоша" № 2, ет. 4, стая 58. Същата е достъпна на интернет страницата на Възложителя на адрес www.prb.bg

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес/и (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

по чл. 120 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес/и (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

16.06.2011 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ