00861-2011-0003

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: ОПИ-214 от 16.06.2011 г. 

А) за откриване на процедура


РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Прокуратура на Република България, бул. "Витоша" №2, За: Пламен Селнички, Република България 1000, София, Тел.: 02 9316129, E-mail: pselnichki@prb.bg, Факс: 02 9316129

Място/места за контакт: Пламен Селнички
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: надзор за законостА) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Ред на възлагане
по реда на НВМОП
ІI.2) Вид на процедурата

Открит конкурс


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 3, ал. 2 от НВМОП (открит конкурс)

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

НЕ
Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

„Периодична доставка на канцеларски материали за потребностите на Прокуратурата на Република България – администрация на главния прокурор, Върховна касационна прокуратура и Върховна административна прокуратура ”.


V: МОТИВИ

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Открита с решение №: ОПИ-18 от 19.01.2011 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00861-2011-0001

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" №18, Република България 1000, софия, Тел.: 02 9807315, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

16.06.2011 г. 


Възложител

Трите имена: Валери Иванов Първанов
Длъжност: Заместник на главния прокурор при ВКП