Версия за печат

00207-2011-0003

BG-София: 04 - Превоз на поща по суша и по въздух

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Национална здравноосигурителна каса, ул. Кричим № 1, За: Ирена Павлова, България 1407, София, Тел.: 02 9659344, E-mail: ipavlova@nhif.bg, Факс: 02 9659165

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на НЗОК и 28-те РЗОК

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 4
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: ЦУ на НЗОК и 28-те РЗОК по списък
Код NUTS: BG
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на НЗОК и 28-те РЗОК

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

64000000

Описание:

Услуги на пощата и далекосъобщенията


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
0 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 1 / Наименование:Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на НЗОК и 28-те РЗОК
V.1) Дата на сключване на договора
01.06.2011 г. 
V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

МиБМ Експрес ООД, ул. Струма № 3 Б, България 1202, София, Тел.: 02 8051715, E-mail: simeonov@mbm-bg.com, Факс: 02 8051717

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 100000 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN без ДДС
В Брой години 1
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg

Интернет адрес/и:

Интернет адрес (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

06.06.2011 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор