Версия за печат

01641-2011-0001

BG-гр. Добрич: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

СОУ "Любен Каравелов", ЖК БАЛИК 5, За: Пенка Петрова Атанасова, България 9300, гр. Добрич, Тел.: 058 655211, E-mail: soukaravelov@gmail.com

Място/места за контакт: Пенка Петрова Атанасова
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Друг: училище

Основна дейност на възложителя

Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: Добрч
Код NUTS: BG332
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Предмет на обществената поръчка : "Доставка на учебници и учебни помагала за І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VI, и VII клас за безвъздмездно ползване, за учебната 2011-2012 година за учениците от СОУ "Л.Каравелов", гр.Добрич".

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

22112000

Описание:

Училищни учебници


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
50150.32 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне с покана

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № ДБ017 / Наименование:АНУБИС БУЛВЕСТ ООД
V.1) Дата на сключване на договора
22.04.2011 г. 
V.2) Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

АНУБИС-БУЛВЕСТ ООД БУЛСТАТ 131576447, ГР.СОФИЯ , ОБЩ.ОБОРИЩЕ , УЛ.ВАСИЛ ДРУМЕВ 36, Р БЪЛГАРИЯ 1000, СОФИЯ, Тел.: 02 8061391, E-mail: anubis-otzivi@abv.bg, Факс: 02 9874439

URL: www.anubis-bg.net.

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 28491.4 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност 28491.4 BGN с ДДС 20%
В Брой месеци 4
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № У0362 / Наименование:СД ПЕДАГОГ 6
V.1) Дата на сключване на договора
26.04.2011 г. 
V.2) Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

СД ПЕДАГОГ 6 БУЛСТАТ 831408470, ГР. СОФИЯ , УЛ.МИХАИЛ БУБОТИНОВ БЛ.36 . ВХ.В, Р БУЛГАРИЯ 1408, СОФИЯ, Тел.: 02 9544143, E-mail: pedagog6@yahoo.com, Факс: 02 8519147

URL: www.pedagog6.com.

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 762 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност 762 BGN с ДДС 20%
В Брой месеци 4
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 8-113 / Наименование:ПРОСВЕТА - СОФИЯ АД
V.1) Дата на сключване на договора
02.05.2011 г. 
V.2) Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ПРОСВЕТА - СОФИЯ АД БУЛСТАТ 131106522, ГР.СОФИЯ , ОБЩ.ОБОРИЩЕ, БУЛ.ДОНДУКОВ 45 ,, П БЪЛГАРИЯ 1000, СООФИЯ, Тел.: 02 8182020, E-mail: prosveta-ad@tradel.net, Факс: 02 81820198

URL: www.prosveta.net.

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 15083.71 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност 15083.71 BGN с ДДС 20%
В Брой месеци 4
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 1419 / Наименование:АРХИМЕД 2000 ЕООД
V.1) Дата на сключване на договора
26.04.2011 г. 
V.2) Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

АРХИМЕД 2000 ЕООД, ГР.СОФИЯ , КВ.ЛОЗЕНЕЦ , УЛКРУМ ПОПОВ 64 ,, Р БЪЛГАРИЯ 1421, СОФИЯ, Тел.: 02 9632090, E-mail: beerpal@mail.bg, Факс: 02 9632890

URL: www.arhimedbg.com.

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 972 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност 972 BGN с ДДС 20%
В Брой месеци 4
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 1584 / Наименование:С.А.Н.ПРО ООД
V.1) Дата на сключване на договора
26.04.2011 г. 
V.2) Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

С.А.Н.ПРО ООД, ГР.ВАРНА , УЛЯНКУЛ ВОЙВОДА 30 А, Р БЪЛГАРИЯ 9000, ВАРНА, Тел.: 032 635628, E-mail: promotion@longman-bulgaria.com

URL: /www.longman-bulgaria.com.

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 4841.21 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност 4841.21 BGN с ДДС 20%
В Брой месеци 4
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, УЛ. ЛЕГЕ 4, Р БЪЛГАРИЯ 1000, СОФИЯ, Тел.: 02 9407078, E-mail: e-rop@aop.bg

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, УЛ. ЛЕГЕ 4, П БЪЛГАРИЯ 1000, СОФИЯ, Тел.: 02 9407078, E-mail: e-rop@aop.bg

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

02.06.2011 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне с покана

6. възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване на авторски или други права на интелектуална собственост, или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт;