Версия за печат

00571-2011-0002

BG-Бургас: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"Водоснабдяване и канализация" ЕАД, гр. Бургас, кв. "Победа", ул. " Генерал Владимир Вазов" №3, ет.4, За: юк. Йорданка Керанкова, България 8000, Бургас, Тел.: 056 871442, E-mail: jkerankova@vik-burgas.com, Факс: 056 842979

Място/места за контакт: юк. Йорданка Керанкова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vik-burgas.com.

I.2) Основна дейност или дейности на възложителя

Вода

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Сключване на рамково споразумение за изпълнение на аварийни СМР: ЛОТ 1 – Строително монтажни работи, ремонт и/ или реконструкция на водопроводни мрежи на територията на област Бургас. ЛОТ 2 - Строително монтажни работи, ремонт и/ или реконструкция на канализационни мрежи на територията на област Бургас. ЛОТ 3 – Строително монтажни работи, ремонт и/ или рехабилитация и реконструкция на сгради и съоръжения на дружеството на територията на област Бургас. ЛОТ 4 – Подмяна и/ или ремонтно - рехабилитационни дейности - част електротехническа и автоматизация, на сгради на дружеството на територията на област Бургас. ЛОТ 5 - Подмяна и/ или ремонтно -рехабилитационни дейности - част машини и съоръжения на дружеството на територията на област Бургас.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: област Бургас
Код NUTS: BG341
ІІ.1.3) Настоящата информация за сключен договор е във връзка с:

Рамково споразумение

ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Сключване на рамково споразумение за изпълнение на аварийни СМР: ЛОТ 2 - Строително монтажни работи, ремонт и/ или реконструкция на канализационни мрежи на територията на област Бургас.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
0 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 5 от 14.01.2011 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

V.1) Сключване и стойност на договора
ДОГОВОР № 2.1 / Обособена позиция №:21 / Заглавие:ЛОТ 2 (1)– Строително монтажни работи, ремонт и/ или реконструкция на канализационни мрежи на територията на област Бургас
V.1.1) Дата на сключване договора
17.05.2011 г. 
V.1.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
15.04.2011 г. 
V.1.2) Брой на получените оферти

11

V.1.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„ТСМ - 3” ООД, ЕИК:102880333, гр. Бургас 8000, ул. „Александровска” №94, ет.3, България 8000, гр.Бургас, Тел.: 056 836758, E-mail: tsm_3@abv.bg, Факс: 056 836758

V.1.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN без ДДС
В Брой години 1
V.1.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

V.1.6) Стойност на доставките, осъществени при благоприятни условия
V.1) Сключване и стойност на договора
ДОГОВОР № 2.2 / Обособена позиция №:22 / Заглавие:ЛОТ 2 (2)– Строително монтажни работи, ремонт и/ или реконструкция на канализационни мрежи на територията на област Бургас
V.1.1) Дата на сключване договора
17.05.2011 г. 
V.1.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
15.04.2011 г. 
V.1.2) Брой на получените оферти

11

V.1.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„Хидрострой” АД, ЕИК: 103029862, ул. „Андрей Сахаров” №1, България 9000, гр. Варна, Тел.: 052 733333, E-mail: office@hydrostroy.com, Факс: 052 737777

V.1.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN без ДДС
В Брой години 1
V.1.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

V.1.6) Стойност на доставките, осъществени при благоприятни условия
V.1) Сключване и стойност на договора
ДОГОВОР № 2.3 / Обособена позиция №:23 / Заглавие:ЛОТ 2 (3) – Строително монтажни работи, ремонт и/ или реконструкция на канализационни мрежи на територията на област Бургас
V.1.1) Дата на сключване договора
17.05.2011 г. 
V.1.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
15.04.2011 г. 
V.1.2) Брой на получените оферти

11

V.1.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„Водоканалстрой” ООД, ЕИК: 102116887, бул. „Мария Луиза” №59, България 8000, гр. Бургас, Тел.: 056 548108, E-mail: kostov@vodokanalstroy.com, Факс: 056 800234

V.1.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN без ДДС
В Брой години 1
V.1.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

V.1.6) Стойност на доставките, осъществени при благоприятни условия
V.1) Сключване и стойност на договора
ДОГОВОР № 2.4 / Обособена позиция №:24 / Заглавие:ЛОТ 2 (4) – Строително монтажни работи, ремонт и/ или реконструкция на канализационни мрежи на територията на област Бургас
V.1.1) Дата на сключване договора
17.05.2011 г. 
V.1.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
15.04.2011 г. 
V.1.2) Брой на получените оферти

11

V.1.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Консорциум „Билдникс - БСК”, БУЛСТАТ: 176044178, ул. „Пробуда” №15, вх. Б, п.к.3, България 8000, Бургас, Тел.: 056 828661, E-mail: phulev@mail.bg, Факс: 056 881377

V.1.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN без ДДС
В Брой години 1
V.1.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

V.1.6) Стойност на доставките, осъществени при благоприятни условия
V.1) Сключване и стойност на договора
ДОГОВОР № 2.5 / Обособена позиция №:25 / Заглавие:ЛОТ 2 (5)– Строително монтажни работи, ремонт и/ или реконструкция на канализационни мрежи на територията на област Бургас
V.1.1) Дата на сключване договора
17.05.2011 г. 
V.1.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
15.04.2011 г. 
V.1.2) Брой на получените оферти

11

V.1.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„Дар 55” ЕООД, ЕИК: 119625020, ул. „Стефан Караджа” № 42, България 8900, Нова Загора, Тел.: 0457 63371, E-mail: darpi@abv.bg, Факс: 0457 63375

V.1.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN без ДДС
В Брой години 1
V.1.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

V.1.6) Стойност на доставките, осъществени при благоприятни условия
V.1) Сключване и стойност на договора
ДОГОВОР № 2.6 / Обособена позиция №:26 / Заглавие:ЛОТ 2 (6)– Строително монтажни работи, ремонт и/ или реконструкция на канализационни мрежи на територията на област Бургас
V.1.1) Дата на сключване договора
17.05.2011 г. 
V.1.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
15.04.2011 г. 
V.1.2) Брой на получените оферти

11

V.1.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„Северни води” ООД, ЕИК: 130558439, ж. к. „Братя Миладинови” бл.38-39, 2-ри надпартерен етаж, България 8000, Бургас, Тел.: 056 876742, E-mail: severnivodi@gmail.com, Факс: 056 833241

V.1.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN без ДДС
В Брой години 1
V.1.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

V.1.6) Стойност на доставките, осъществени при благоприятни условия
V.1) Сключване и стойност на договора
ДОГОВОР № 2.7 / Обособена позиция №:27 / Заглавие:ЛОТ 2 (7) – Строително монтажни работи, ремонт и/ или реконструкция на канализационни мрежи на територията на област Бургас
V.1.1) Дата на сключване договора
17.05.2011 г. 
V.1.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
15.04.2011 г. 
V.1.2) Брой на получените оферти

11

V.1.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„Среги” ООД, ЕИК: 102701517, бул. „Стефан Стамболов” № 96, ет.2, ап. Офис 3, България 8000, Бургас, Тел.: 056 827289, E-mail: sregi@abv.bg, Факс: 056 834222

V.1.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN без ДДС
В Брой години 1
V.1.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

V.1.6) Стойност на доставките, осъществени при благоприятни условия

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" №18, България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Юридически отдел при "ВиК" ЕАД, гр. Бургас, кв. Победа, ул. "Генерал Владимир Вазов" №3, България 8000, Бургас, Тел.: 056 871442, E-mail: jkerankova@vik-burgas.com, Факс: 056 842979

Интернет адрес/и:

URL: www.vik-burgas.com.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

19.05.2011 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор от възложител по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП