Версия за печат

02359-2011-0001

BG-София: 23 - Детективски и охранителни услуги, с изключение на услугите с бронирани автомобили

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Агенция за приватизация и следприватизационен контрол, ул. "Аксаков" № 29, За: Мария Анастасова, Република България 1000, София, Тел.: 02 9701686, E-mail: manastasova@priv.government.bg, Факс: 02 9701630

Място/места за контакт: дирекция "Правна"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.priv.government.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Икономическа и финансова дейност

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“Организиране и осъществяване на денонощна физическа охрана и осигуряване на пропускателен режим в административната сграда на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, находяща се в гр.София, ул. “Аксаков” №29”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 23
Публикуване на информацията: ДА
Място на изпълнение: София
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

“Организиране и осъществяване на денонощна физическа охрана и осигуряване на пропускателен режим в административната сграда на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, находяща се в гр.София, ул. “Аксаков” №29”

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

70000000, 79000000, 79700000

Описание:

Услуги, свързани с недвижими имоти
Бизнес услуги: право, маркетинг, консултиране, набиране на персонал, печат и охрана
Детективски и охранителни услуги


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
62856 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при следните показатели:
Показател: техническа обезпеченост за изпълнение на поръчката; тежест: 45
Показател: предложена цена; тежест: 55
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 28 / Наименование:Договор за организиране и осъществяване на денонощна физическа охрана и осигуряване на пропускателен режим в административната сграда на АПСК
V.1) Дата на сключване на договора
05.05.2011 г. 
V.2) Брой на получените оферти

12

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Агенция Дага Полис" ООД, София, бул. "Никола Петков" № 45 А, Република България 1614, София, Тел.: 02 9569453, E-mail: daga.co@abv.bg, Факс: 02 9569453

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 62856 BGN с ДДС 20%
В Брой години 1
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Агенция за приватизация и следприватизационен контрол, ул. "Аксаков" № 29, Република България 1000, София, Тел.: 02 9701686, E-mail: manastasova@priv.government.bg, Факс: 02 9701630

Интернет адрес/и:

Интернет адрес (URL):: www.priv.government.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

12.05.2011 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор