Версия за печат

01276-2010-0002

BG-София: 25 - Услуги на здравеопазването и социалните дейности

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Национална специализарана болница за физикална терапия и рехабилитация - ЕАД, бул. "Овча купел" №2В, За: Даниела Цекова, Р България 1618, София, Тел.: 02 9555273, Факс: 02 8553023

Място/места за контакт: Татяна Ангелова
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Ежедневно приготвяне на храна /закуска, обяд и вечеря/ за пациенти и дежурен персонал на възложителя НСБФТР - ЕАД

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 25
Публикуване на информацията: ДА
Място на изпълнение: гр. София, бул. "Овча купел" №2В
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Ежедневно приготвяне на храна / закуска, обяд и вечеря/ за пациенти и дежурен персонал на възложителя НСБФТР - ЕАД по видове диети, в кухня на изпълнителя и ежедневна доставка на храната с транспорат на изпълнителя по заявка на възложителя за количествата храна и видовете диети от предходния ден, за една календарна година, 36 000 хранодни.

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

85112000

Описание:

Спомагателни болнични услуги


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
95040 BGN без ДДС
Най-ниска оферта: 95040, Най-висока оферта: 100440 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при следните показатели:
Показател: Цена на предложената храна по видове диети ; тежест: 70
Показател: Срок на отложено плащане; тежест: 20
Показател: Срок на реакция при рекламации; тежест: 10
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № ОП-1 / Наименование:Ежедневно приготвяне и доствка на храна / закуска, обяд и вечеря / за пациенти и дежурен персонал на НСБФТР - ЕАД
V.1) Дата на сключване на договора
09.05.2011 г. 
V.2) Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Либърти Фуд Сървисис - ЕООД, ж.к. "Света Троица", ул. "Коньовица" №65, Р.България 1309, София, Тел.: 02 8221985, E-mail: libertyf@cablebg.net, Факс: 02 9200274

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 95040 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 95040 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Най-ниска цена 95040, Най-висока цена 100440 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120, ал.2 от ЗОП

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, Р. България 1000, София, Тел.: 02 9884070, Факс: 02 9807315

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

10.05.2011 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор