Версия за печат

00530-2010-0125

BG-Пловдив: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Национална агенция за приходите, ТД на НАП- Пловдив, гр. Пловдив, ул."Скопие" № 106, За: Гинка Петрова, инж.Борянка Дачева, Р.България 4004, Пловдив, Тел.: 032 935477; 032 935507, E-mail: ginka.ivanova@ro16.nra.bg, Факс: 032 679757

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги
Икономическа и финансова дейност

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на стелажи за сортиране за нуждите на ТД на НАП – Пловдив, според приложената техническа спецификация

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: гр. Пловдив, ул. "Скопие" № 106, или друг посочен от Възложителя или от упълномощено от него лице в писмената заявка адрес на територията на гр. Пловдив
Код NUTS: BG421
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Доставка на 480 бр. стелажи за сортиране за нуждите на ТД на НАП – Пловдив, според приложената техническа спецификация

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

39135100

Описание:

Стелажи за сортиране


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
25056 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

Уникален номер на поръчката в РОП 00530-2010-0125. Решение № РД-44-15 /23.12.2010 г. на директора на ТД на НАП-Пловдив

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП
Номер на обявлението в ДВ 105 от 09.03.2010 г. 
Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 15 от 27.12.2010 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 15 / Обособена позиция №: / Заглавие:Доставка на стелажи за сортиране за нуждите на ТД на НАП-Пловдив
V.1) Дата на сключване договора
09.05.2011 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
24.03.2011 г. 
V.2) Брой на получените оферти

13

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"АПЕКС СЕРВИЗ" ООД, ЕИК 115110350, ул. "Рожен" № 4, Р. България 4000, Пловдив, Тел.: 032 601247, Факс: 032 601246

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 48000 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 25056 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 122и от Закона за обществени поръчки, обявяване на недействителност на сключен договор на основанията, посочени в чл. 41б, ал. 1 от ЗОП може да поиска всяко заинтересовано лице или всеки заинтересован участник в процедурата, по см. на пар. 1, т 6б и т. 6в от ДР на ЗОП. Недействителност на сключения договор може да се иска в срок до два месеца от публикуване на Информация за сключен договор в РОП, а ако не е публикувана- от узнаването, но не по-късно от една година от сключването му. Искът се предявява по реда на ГПК.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

10.05.2011 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор