Версия за печат

00840-2011-0001

BG-Дряново: Изграждане

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Дряново, ул. "Бачо Киро" № 19, За: инж. Пламен Пенчев, Р. България 5370, Дряново, Тел.: 0676 72962, E-mail: penchev@dryanovo.bg, Факс: 0676 74303

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dryanovo.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на СОУ "Максим Райкович" и ПГИ "Рачо Стоянов" - гр. Дряново”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изграждане 
Място на изпълнение: Община Дряново
Код NUTS: BG322
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Предмет на настоящата поръчка са строително-монтажните работи по внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на СОУ "Максим Райкович" и ПГИ "Рачо Стоянов" - гр. Дряново.

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000, 45214220

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на средни училища


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
659969 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при следните показатели:
Показател: Технически показатели; тежест: 70
Показател: Финансов показател; тежест: 30
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 46 / Наименование:"Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на СОУ "Максим Райкович" и ПГИ "Рачо Стоянов" - гр. Дряново"
V.1) Дата на сключване на договора
20.04.2011 г. 
V.2) Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Консорциум "ЕВРО СТРОЙ", ул. "19-ти февруари" №17, вх. А, ет. 4, Р. България 7000, Русе, Тел.: 0888 866660, Факс: 082 843425

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 660000 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност 659969 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120, ал.2 от ЗОП

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

21.04.2011 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор