Версия за печат

00338-2010-0009

BG-Разград: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Разград, бул.Бели Лом 37а, За: инж.Л.Цонев, РБългария 7200, Разград, Тел.: 084 618134, Факс: 084 660090

Място/места за контакт: ръководител на проекта

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.razgrad-bg.org.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Подобряване на физическата среда на жилищни квартали извън центъра на град Разград,

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: жилищни квартали "Абритус", "Лудогорие", "Майстор Манол","Млади семейства 1 и 2", "Васил Левски", № 54-157 и № 179 в гр.Разград
Код NUTS: BG324
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Поръчката обхваща строителни и монтажни работи за подобряване на физическата среда на жилищни квартали "Абритус", "Лудогорие", "Майстор Манол","Млади семейства 1 и 2", "Васил Левски", № 54-157 и № 179 в гр.Разград. Предвижда се изграждане и рехабилитация на паркинги и вътрешно квартална алейна мрежа, благоустрояване, паркоустрояване на зелени площи, парково оборудване, детски и спортни площадки, енергоспестяващо алейно осветление, питейни фонтанки, достъпна среда за хора с увреждания.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45211360

Описание:

Строителни и монтажни работи по градско благоустройство

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
4796331.79 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Техническо предложение/методиката за оценка е подробно описана в документацията за участие в процедурата/; тежест: 50
Показател: Ценово предложение; тежест: 50
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП
Номер на обявлението в ДВ 51 от 22.02.2010 г. 
Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 1 от 21.06.2010 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 004 –S- 09 / Обособена позиция №: / Заглавие:Подобряване на физическата среда на жилищни квартали извън центъра на град Разград
V.1) Дата на сключване договора
08.04.2011 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
08.03.2011 г. 
V.2) Брой на получените оферти

6

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

КОНСОРЦИУМ «ХИДРОСТРОЙМОНТАЖ-РАЗГРАД» 176053914, ул. «Дондуков» № 3, РБългария 7200, гр.Разград, Тел.: 084 610084, E-mail: stroymontag@abv.bg, Факс: 084 660088

 История
V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 4796331.79 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Поръчката се финансира по договор за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР № BG BG161РО001/1.4-02/2008/004 «Подобряване на физическата среда на жилищни квартали извън центъра на град Разград в подкрепа на устойчивото и интегрирано градско развитие”

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно ЗОП.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

14.04.2011 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор