Версия за печат

01958-2011-0002

BG-село Антон, област Софийска: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Антон, пл."Съединение" №1, За: Стоян Иванов Гарчев, Р България 2089, село Антон, област Софийска, Тел.: 07186 2300, E-mail: obanton@abv.bg, Факс: 07186 2500

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.anton-bg.com.

Допълнителна информация може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Документация (спецификации и допълнителни документи) може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Оферти трябва да бъдат изпратени на: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: Внедряване на мерки за енергийна ефективност на ОУ „Св.св.Кирил и Методий” – село Антон, Община Антон”, изпълняван по Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: село Антон, област Софийска
Код NUTS: BG412
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: Внедряване на мерки за енергийна ефективност на ОУ „Св.св.Кирил и Методий” – село Антон, Община Антон”, изпълняван по Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Внедряването на мерки за енергийна ефективност в ОУ”Св.св.Кирил и Методий” – село Антон ще включи следните дейности: Изваждане и подмяна на дограма (прозорци, врати) с алуминиеви прозорци с прекъснат термомост; Топлинна изолация на външни конструкции и елементи, в т.ч. окачени тавани, външни стени: външна мазилка;очукване, изкърпване, възстановяване и оформяне на фасада и цокли, и орнаменти по прозорци; основен ремонт – профилактика и ремонт на водогреен котел и прилежащите съоръжения - помпа за дизелово гориво, спирателна арматура, нафтова горелка, циркулационни помпи, радиаторни вентили и необходимите проби; изграждане на инсталации за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за задоволяване на част от нуждите от енергия на сградата на училището: Доставка и монтаж на Плосък селективен колектор, шина, стойка покрив, опора, соларна теялност, Термостатичен смесител, помпена група,соларен регулатор и необходимите свръзки; въвеждане на енергоспестяващо осветление – луминисцентни осветители, евакуационни осветители и прилежащите кутии, табла, котелни, розетки, кабели, тръби, канали, ключове; и всички съпътстващи строително-монтажни работи свързани с внедряването на мерките за енергийна ефективност; Подробна информация е изложена в приложени към документацията за участие в настоящата процедура: - количествена сметка; - техническа спецификация; - инвестиционен проект.

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45321000, 45315100, 45400000

Описание:

Топлоизолационни строителни работи
Строителни и монтажни работи на електротехнически инсталации
Довършителни строителни работи

ІІ.1.5) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.6) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно, приложена към документацията количествена сметка /и инвестиционен проект/

Прогнозна стойност без ДДС
264800.87 BGN
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в дни

180


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие в размер на 2 000 /две хиляди/ лв.; Гаранцията за изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността му; Представят се в една от следните форми: а/ депозит на парична сума по сметка на Възложителя; б/ банкова гаранция в полза на Възложителя, съгласно приложените образци към документацията за участие

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Начин на финансиране: Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 /ОПРР/ с регистрационен номер: BG161PO001/4.1-03/2010/023 от дата: 13.12.2010 год., подписан между Управляващия орган на ОПРР - Министерство на регионалното развитие и благоустройство и Община Антон. ОПРР се съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Начин на плащане: Плащанията ще се извършват съгласно проекто-договора към документацията за участие, както следва: Авансово – в размер до 35% от стойността на договора - осъществява се след подписване на договора и представени всички изискуеми документи, необходими за извършване на авансово плащане и след превод на авансово плащане от финансиращия орган в срок от 10 /десет/ дни; Междинно/междинни плащания; Окончателно /балансово/ плащане - сумата равна на разликата между стойността на договора между Възложител и Изпълнител, и получените суми от авансово и междинни плащания. От него се приспадат всички неустойки, обезщетения и други дължими от изпълнителя суми, за стойността с която надвишават внесената гаранция за добро изпълнение. Заплаща се след приключване на дейностите, окончателното приемане на изпълнената работа и въвеждане на обекта в експлоатация. Срокът за плащане е до 10 (десет) дни от датата на въвеждане на обекта в експлоатация и одобряването на представената от Изпълнителя фактура.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

не

ІІІ.1.4) Други особени условия

1. Инвестиционният проект се предоставят на магнитен носител към документацията за участие в настоящата процедура, осигурява се достъп до същия на хартиен носител и оглед на обекта на всички заинтересовани лица – всеки работен ден от 9.30 до 17.00 часа в сградата на община Антон, ІІ етаж, стая: Техническа служба. Лице за контакт: г-жа Зоя Васева; 2. Предложените гаранционни срокове на извършените строително-монтажни дейности не могат да бъдат по-малки от посочените в Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти; 3. В рамките на поетия гаранционен срок от участника срока за отстраняване на възникнали повреди /дефекти/ е 10 /десет/ дни. Всички повреди /дефекти/, възникнали преди края на гаранционния срок се контролират с протокол, съставен и подписан от представители на Възложителя. Този протокол незабавно се изпраща на Изпълнителя за отстраняване на повредата /дефекта/, който е длъжен да го отстрани в рамките на посочения срок за своя сметка. В противен случай дължи обезщетение на Възложителя.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Офертата и приложенията към нея се изготвят по представените в документацията образци. Офертата задължително съдържа: 1. Оферта по образец, и списък на документите, съдържащи се в офертата, изготвени и подписани от представляващия участника (в оригинал); 2. Копие от документа за регистрация или документ за издаден Единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. За чуждестранно лице – еквивалентен документ за регистрация съобразно националното му законодателство; 3. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал); 4. Административни сведения за участника - по образец; 5. Финансова идентификационна форма за участника - по образец; 6. Документ за закупена документация за участие (копиe); 7. Документ за внесена гаранция за участие /оригинал/ - в размер 2 000 (две хиляди) лв.; 8. Непопълнен, парафиран /подписан и подпечатан/ на всяка страница проект на договор; 9. Декларация за запознаване с условията на поръчката – по образец; 9.1. Декларация за запознаване с условията/особенностите на строителната площадка и състоянието на обекта – по образец; 10. Декларация по чл. 47, ал. 1 и ал. 5, т. 2 от ЗОП - по образец; 11. Декларация по чл. 47, ал. 5, т. 1 от ЗОП - по образец; 12. Декларация по чл. 47, ал. 2 от ЗОП - по образец; 13. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 93, ал. 1, б. „е”, чл. 94, б. „б” и чл. 96, б. „а” от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности - по образец; 14. Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда - по образец; 15. Декларация за обстоятелствата по чл. 13, ал. 1, т. 5 от НВМОП - по образец и списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако се предвиждат такива; Доказателства за икономическото и финансовото състояние, както и техническите възможности, опит и/или квалификация на участника за изпълнение на поръчката: 16. Справка - декларация за оборота от строително-монтажни работи за последните 3 финансови години - по образец (2008, 2009 и 2010) - по образец - Прилагат се заверени копия от счетоводните баланси и отчетите за приходите и разходите за посочените години или данъчна декларация на участника; 17. Извлечение от банкова сметка до пет дена преди подаване на офертата и/или договор за банков кредит или овърдрафт, с извлечение до пет дена преди подаване на офертата за наличния лимит; 18. Справка-декларация, съдържаща списък на основните договори с предмет, подобен на настоящата поръчка за последните 3 години (2008, 2009, 2010) - по образец, придружена с препоръки за добро изпълнение за посочените строително-ремонтни обекти; 19. Справка - декларация собствен или нает персонал, необходим за изпълнение на поръчката – по образец; 20. Списък на инженерно-технически екип за изпълнение на поръчката - по образец, с приложени необходимите доказателства: трудови договори, попълнени и подписани автобиографии - по образец, копие от диплом, трудова книжка; 21. Копие от застраховка за професионална отговорност, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ и декларация – по образец, подписана от представляващия участника със задължението за осигуряване на такава застраховка за целия срок на договора; 22. Копие от удостоверение за регистрация в Централен професионален регистър на строителя /ЦПРС/ и валиден талон по чл. 23, ал. 1 от Правилник за реда за вписване и водене на ЦПРС, и/или ако е чуждестранен участник да има еквивалентно право; 23. Копие от сертификат ISO9001-2008 за система за управление на качеството в строителството с обхват на дейност – топлоизолация на сгради и строителство и ремонт на сгради или еквивалент; 24. Техническо предложение - по образец; 25. Ценово предложение – по образец; 26. Остойностена количествена сметка по приложен образец.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Справка - декларация за оборота от строително-монтажни работи за последните 3 финансови години по образец. Прилагат се заверени копия от счетоводните баланси и отчетите за приходите и разходите за посочените години или данъчна декларация на участника. /Съгласно чл.50, ал. 2 от Закона за обществени поръчки, когато по обективни причини участникът не може да представи исканите документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който приеме за подходящ, съгласно законодателството на държавата, в която е установен./. 2. Извлечение от банкова сметка до пет дена преди подаване на офертата и/или договор за банков кредит или овърдрафт, с извлечение до пет дена преди подаване на офертата за наличния лимит;
Минимални изисквания: 1. Оборот на участника от строително-монтажни работи - не по-малко от 200 000 (двеста хиляди) лева без ДДС, за всяка една от последните 3 години (2008, 2009, 2010); 2. Участникът трябва да има положителен финансов резултат за всяка една от последните 3 години (2008, 2009, 2010); 3. Участникът трябва да разполага със собствени средства или да има достъп до кредитни линии в размер на най-малко 100 000 (сто хиляди) лева; Минималните изисквания се прилагат: в случай на обединения - сумарно за лицата, участващи в обединението; при подизпълнители - съобразно вида и дела на тяхното участие, освен ако изрично не е упоменато друго.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Справка-декларация, съдържаща списък на основните договори с предмет, подобен на настоящата поръчка за последните 3 години (2008, 2009, 2010) – по образец, придружена с препоръки за добро изпълнение за посочените строително-ремонтни обекти; 2. Справка - декларация за собствен или нает персонал, необходим за изпълнение на поръчката – по образец; 3. Списък на инженерно-технически екип за изпълнение на поръчката - по образец, с приложени необходимите доказателства: трудови договори, попълнени и подписани автобиографии - по образец, копие от диплом, трудова книжка /За чуждестранни лица - техническа правоспособност се признава, когато притежава диплома, легализирана по съответния ред, и когато отговаря на изискванията на ЗУТ/; 4. Копие от застраховка за професионална отговорност, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ и декларация – по образец, подписана от представляващия участника със задължението за осигуряване на такава застраховка за целия срок на договора; 5. Копие от удостоверение за регистрация в Централен професионален регистър на строителя /ЦПРС/ и валиден талон по чл. 23, ал. 1 от Правилник за реда за вписване и водене на ЦПРС, и/или ако е чуждестранен участник да има еквивалентно право /Вписването в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, има силата на вписване в ЦПРС за обхвата на дейностите, за които е издадено/; 6. Копие от сертификат ISO9001-2008 за система за управление на качеството в строителството или еквивалент.
Минимални изисквания: 1. Изпълнени минимум 3 (три) сходни обекта за строително-ремонтни работи – внедряване на мерки за енергийна ефективност /саниране - топлинна изолация, енергоспестяващо осветление/ през последните 3 /три/ години (2008, 2009 и 2010 г.) - всеки на стойност не по-малка от 100 000 (сто хиляди) лева без ДДС. с минимум 3 (три) препоръки за добро изпълнение за посочените строително-ремонтни обекти; 2. Участниците трябва да имат собствен или нает персонал за изпълнение на поръчката - не по-малко от 10 (десет) работници в строителството. 3. Участникът трябва да осигури строителен екип, назначени на трудови договои: Технически ръководител на обекта, трябва да отговаря на следните условия: - завършено висше образование с квалификация „строителен инженер” или „архитект”; - минимум 5 години трудов стаж като строителен инженер или архитект. Експерт - Контрол на качеството, трябва да отговаря на следните условия: - завършено висше образование с квалификация „инженер-топлотехника”; - минимум 5 години професионален трудов стаж. 4. Участниците трябва да са застраховани за професионална отговорност, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ; 5. Участниците трябва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя /ЦПРС/, съгласно Закона за камарата на строителите /ЗКС/ и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория, съгласно изискванията на чл.3, ал.2 от ЗКС – 1-ва група и 3-та група, ІV категория или по-висока, и/или ако е чуждестранен участник да има еквивалентно право 6. Участниците трябва да са въвели система за управление на качеството в строителството с обхват на дейност – топлоизолация на сгради и строителство и ремонт на сгради. Минималните изисквания се прилагат: в случай на обединения - сумарно за лицата, участващи в обединението; при подизпълнители - съобразно вида и дела на тяхното участие, освен ако изрично не е упоменато друго.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Предлагана цена; тежест: 40
Показател: Срок за изпълнение; тежест: 20
Показател: Техническо предложение; тежест: 40
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи)
Срок за получаване на документация за участие
Дата: 11.04.2011 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена
30 BGN
Условия и начин на плащане

По банков път - банкова сметка: IBAN:BG67UNCR75278459464000, BIC:UNCRBGSF, вид плащане:447000, “Уникредит Булбанк” АД - клон Пирдоп или в брой в касата на община Антон. Документацията за участие може да бъде изпратена и по куриер след изпращане на копие от платежно нареждане, данни за издаване на фактура и точен адрес за получаване на документацията. Заинтересованите лица имат право да разгледат документацията за участие, преди да я закупят - предварителен преглед се извършва в сградата на община Антон всеки работен ден от 09.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 16.00 часа.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти
18.04.2011 г.  17:00
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Срок в дни

90

IV.3.7) Условия при отваряне на офертите
Дата: 19.04.2011 г.  Час: 10:00
Място

Заседателна зала на Община Антон, с адрес: село Антон, пл."Съединение"

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Представители на участниците, съгласно регистрацията или пълномощници с нотариално заверени пълномощни.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес/и (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от Закона за обществени поръчки

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община Антон, пл."Съединение" №1, Р България 2089, село Антон, област Софийска, Тел.: 07186 2300, E-mail: obanton@abv.bg, Факс: 07186 2500

Интернет адрес/и:

Интернет адрес/и (URL):: www.anton-bg.com.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

22.03.2011 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ