Версия за печат

01958-2011-0002

BG-село Антон, област Софийска:

РЕШЕНИЕ

Номер: 02/2011 от 22.03.2011 г. 

А) за откриване на процедура


РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Антон, пл."Съединение" №1, За: Стоян Иванов Гарчев, Р България 2089, село Антон, област Софийска, Тел.: 07186 2300, E-mail: obanton@abv.bg, Факс: 07186 2500

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.anton-bg.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услугиА) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Ред на възлагане
по реда на НВМОП
ІI.2) Вид на процедурата

Открит конкурс


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 3, ал. 2 от НВМОП (открит конкурс)

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

ДА
Строителство
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: Внедряване на мерки за енергийна ефективност на ОУ „Св.св.Кирил и Методий” – село Антон, Община Антон”, изпълняван по Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Внедряването на мерки за енергийна ефективност в ОУ”Св.св.Кирил и Методий” – село Антон ще включи следните дейности: Изваждане и подмяна на дограма (прозорци, врати) с алуминиеви прозорци с прекъснат термомост; Топлинна изолация на външни конструкции и елементи, в т.ч. окачени тавани, външни стени: външна мазилка;очукване, изкърпване, възстановяване и оформяне на фасада и цокли, и орнаменти по прозорци; основен ремонт – профилактика и ремонт на водогреен котел и прилежащите съоръжения - помпа за дизелово гориво, спирателна арматура, нафтова горелка, циркулационни помпи, радиаторни вентили и необходимите проби; изграждане на инсталации за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за задоволяване на част от нуждите от енергия на сградата на училището: Доставка и монтаж на Плосък селективен колектор, шина, стойка покрив, опора, соларна теялност, Термостатичен смесител, помпена група,соларен регулатор и необходимите свръзки; въвеждане на енергоспестяващо осветление – луминисцентни осветители, евакуационни осветители и прилежащите кутии, табла, котелни, розетки, кабели, тръби, канали, ключове; и всички съпътстващи строително-монтажни работи свързани с внедряването на мерките за енергийна ефективност; Подробна информация е изложена в приложени към документацията за участие в настоящата процедура: - количествена сметка; - техническа спецификация; - инвестиционен проект.


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 /ОПРР/ с регистрационен номер: BG161PO001/4.1-03/2010/023 от дата: 13.12.2010 год., подписан между Управляващия орган на ОПРР - Министерство на регионалното развитие и благоустройство и Община Антон. За изпълнение на дейностите по договора - строително-монтажни работи по проект: Внедряване на мерки за енергийна ефективност на ОУ „Св.св.Кирил и Методий” – село Антон, Община Антон” - необходимо да се проведе процедура за възлагане на обществена поръчка и впредвид прогнозната стойност на строителството Възложителят взема решение това да стане чрез открит конкурс по реда на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, гарантиращ публичност, прозрачност и равнопоставеност при избора на изпълнител.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша" №18, Р България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

22.03.2011 г. 


Възложител

Трите имена: Стоян Иванов Гарчев
Длъжност: Кмет на община Антон