Версия за печат

00087-2010-0084

BG-София: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Столична община, ул. "Московска" №33, За: Радостин Ялъмов, Република България 1000, София, Тел.: 02 9377530, E-mail: r.yalamov@sofia.bg, Факс: 02 9861221

Място/места за контакт: ул. Париж №3 Дирекция "Обществени поръчки и концесии"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sofia.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Основни ремонти и реконструкции в Първа САГБАЛ "Св. София" АД, съгласно решение на СОС No856/13.09.2007г.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: гр.София, сградата на I-ва САГБАЛ "Св.София".
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Ще бъдат извършени основни ремонти и реконструкции на санитарните възли, Ел, ВиК и ОВ инсталации и подмяна на асансьорната уредба с нова в сградата на Първа САГБАЛ "Св.Анна" - гр.София.

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
473201.29 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № РД-55-111 / Наименование:ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши основен ремонт и реконструкция на помещенията в Първа САГБАЛ „Света София” АД, включващ: ремонт на вътрешните ЕЛ, ВиК и ОВ инсталации, вътрешни строително-ремонтни дейности и ремонт на санитарните възли; да демонтира старата асансьорна уредба и да проектира, произведе, достави, монтира, узакони и пусне в експлоатация нова асансьорна уредба, която се състои от един брой електрически болничен асансьор със седем спирки, товароподемност 1000кг., скорост 1 м/с, ход 17320 мм. с ограничител на товара, придружен със звуков и светлинен сигнал;
V.1) Дата на сключване на договора
02.03.2011 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„ВТ Инженеринг” ООД, ул. Г.С. Раковски” №4, България 5000, гр. Велико Търново, Тел.: 062 650336

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 473201.29 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

08.03.2011 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор