Версия за печат

00044-2011-0047

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: 54 от 09.03.2011 г. 

А) за откриване на процедура


РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА", бул. "Македония" №3, За: инж. Елена Йорданова, България 1606, София, Тел.: 02 9173396, Факс: 02 9173398

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.napi.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.napi.government.bg/orubrik.php?r=11.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: Проектиране, строителство, поддържане и ремонт на РПМ.А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Ред на възлагане
по реда на ЗОП
ІI.2) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

ДА
Строителство
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ: „АМ ”СТРУМА” ЛОТ №1 ДОЛНА ДИКАНЯ – ДУПНИЦА ОТ КМ 305+220 ДО КМ 322+000” Началото на автомагистралата в разглеждания участък започва от края на изпълнения участък Даскалово-Долна Диканя при км 305+220. На км 305+470 се пресича с път III-427 Радомир-Долна Диканя. На км 307+346 пресича река Арката, където е предвидено изграждане на надлез над общински път Долна Диканя-Гусевска махала. На км 307+910 АМ пресича път III-6041. На км. 309+757 премоства преливника на язовир Долна Диканя. На км 310+596 автомагистралата пресича р. Матица с мостово съоръжение. На км 311+600 е предвиден селскостопански надлез. На км 312+340 отново пресича р. Матица с кутиеобразно съоръжение. На това място се предвижда корекция на р. Матица. На км 313+525 АМ пресича пътя за село Делян. На км 313+720 автомагистралата пресича ж.п. линията Радомир–Дупница с надлез. След ж.п. линията, АМ преминава в два изкопа с максимална дълбочина около 8 м. На км 315+745 АМ пресича път Е79 с надлез На км 315+950 преминава през дълбоко дере с насип. На км 317+330 е предвиден селскостопански подлез. На км 319+530 АМ пресича отново път Е79 като се предвижда надлез над същата. На км 320+590 автомагистралата пресича път III-6232 за Бобов дол, пресича р. Дяковска и два дюкера, които служат водите от Рила да пълнят язовир Дяково с виадукт. От км 320+800 до км 321+320 трасето минава в дълбока траншея. След това следва насип с макс. височина 18 м на км 321+345. Следва отново дълбока траншея с дълбочина 18.70м. Краят на участъка е при км 322+000.


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Чл. 16, ал. 8 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" №18, България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcdmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

09.03.2011 г. 


Възложител

Трите имена: Сергей Иванович Михалев
Длъжност: Председател на управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура"