Версия за печат

00360-2010-0016

BG-София: 01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

УМБАЛ "Александровска" ЕАД, ул. "Свети Георги Софийски" № 1, За: Зоя Катерска - началник отдел "Обществени поръчки", Р България 1431, София, Тел.: 02 9230579, E-mail: mbal@alexandrovska-hospital.bg, Факс: 02 9230646

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.alexandrovska-hospital.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Абонаментно сервизно обслужване и доставка на резервни части за медицинска апаратура в УМБАЛ "Александровска" ЕАД

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 1
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: Клиниките на УМБАЛ "Александровска" ЕАД
Код NUTS: BG411
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Абонаментна поддръжка и доставка на резервни части при необходимост от подмяна за медицинска апаратура в УМБАЛ "Александровска" ЕАД. Профилактика на медицинската апаратура и при необходимост извършване на ремонтни дейности и подмяна на части. Апаратурата е групирана по видове, подробно описана в "Спецификацията" и "Офертата на участника" (неразделна част от договора).

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

50400000, 50410000, 50420000, 50430000, 50421200, 50422000

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на медицинско оборудване и прецизни апарати
Услуги по ремонт и поддържане на уреди и апарати за измерване, проверка и изпитване
Услуги по ремонт и поддържане на медицинско и хирургическо оборудване
Услуги по ремонт и поддържане на прецизни уреди и апарати
Услуги по ремонт и поддържане на апарати с Х (рентгенови) лъчи
Услуги по ремонт и поддържане на хирургическо оборудване


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
228897.24 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 17 от 12.11.2010 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 157 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:Абонаментно сервизно обслужване и доставка на резервни части за медицинската апаратура в УМБАЛ "Александровска" ЕАД
V.1) Дата на сключване договора
28.02.2011 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
01.02.2011 г. 
V.2) Брой на получените оферти

19

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„Алкон България" ЕООД; ЕИК 131168837, ул. „Димитър Манов” № 10, Р. България 1408, София, Тел.: 02 9501565, Факс: 02 9549755

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 2016 BGN с ДДС 20%
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 158 / Обособена позиция №:2 / Заглавие:Абонаментно сервизно обслужване и доставка на резервни части за медицинската апаратура в УМБАЛ "Александровска" ЕАД
V.1) Дата на сключване договора
28.02.2011 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
01.02.2011 г. 
V.2) Брой на получените оферти

19

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„Дрегер Медикал България" ЕООД; ЕИК 040463419, бул. „Джеймс Баучер” № 2, Р България 1164, София, Тел.: 02 9634403, Факс: 02 9630664

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 18688.44 BGN с ДДС 20%
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 159 / Обособена позиция №:3 / Заглавие:Абонаментно сервизно обслужване и доставка на резервни части за медицинската апаратура в УМБАЛ "Александровска" ЕАД
V.1) Дата на сключване договора
28.02.2011 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
01.02.2011 г. 
V.2) Брой на получените оферти

19

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„Емикрон" ЕООД; ЕИК 201110957, ж.к. „Фондови жилища”, бл. 208, вх. Г, ап. 89, Р България 1233, София, Тел.: 0888 506627

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 18600 BGN с ДДС 20%
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 160 / Обособена позиция №:4 / Заглавие:Абонаментно сервизно обслужване и доставка на резервни части за медицинската апаратура в УМБАЛ "Александровска" ЕАД
V.1) Дата на сключване договора
28.02.2011 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
01.02.2011 г. 
V.2) Брой на получените оферти

19

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„Джи - Мед България" ЕООД; ЕИК 130747087, ул. „Искърски пролом” № 12, Р България 1680, София, Тел.: 02 9585739, Факс: 02 9581437

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 11376 BGN с ДДС 20%
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 161 / Обособена позиция №:5 / Заглавие:Абонаментно сервизно обслужване и доставка на резервни части за медицинската апаратура в УМБАЛ "Александровска" ЕАД
V.1) Дата на сключване договора
28.02.2011 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
01.02.2011 г. 
V.2) Брой на получените оферти

19

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„Рентгенова апаратура" ЕООД; ЕИК 130494890, ул. „Данаил Крапчев” № 26, Р България 1700, София, Тел.: 02 4814040, Факс: 02 4814040

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 6720 BGN с ДДС 20%
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 162 / Обособена позиция №:6 / Заглавие:Абонаментно сервизно обслужване и доставка на резервни части за медицинската апаратура в УМБАЛ "Александровска" ЕАД
V.1) Дата на сключване договора
28.02.2011 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
01.02.2011 г. 
V.2) Брой на получените оферти

19

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„Смарт Ко" ЕООД; ЕИК 030232606, бул. „България”, бл. 19, Р България 1408, София, Тел.: 02 9581208, Факс: 02 9581210

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 45360 BGN с ДДС 20%
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 163 / Обособена позиция №:7 / Заглавие:Абонаментно сервизно обслужване и доставка на резервни части за медицинската апаратура в УМБАЛ "Александровска" ЕАД
V.1) Дата на сключване договора
28.02.2011 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
01.02.2011 г. 
V.2) Брой на получените оферти

19

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„Сименс" ЕООД; ЕИК 121746004, ул. „Кукуш” № 2, Р България 1309, София, Тел.: 02 8115650, Факс: 02 8115651

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 60660 BGN с ДДС 20%
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 164 / Обособена позиция №:8 / Заглавие:Абонаментно сервизно обслужване и доставка на резервни части за медицинската апаратура в УМБАЛ "Александровска" ЕАД
V.1) Дата на сключване договора
28.02.2011 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
01.02.2011 г. 
V.2) Брой на получените оферти

19

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„Евромед 7" ЕООД; ЕИК 175234413, ж.к. „Христо Смирненски”, бл. 32 А, ет. 12, ап. 58, Р България 1574, София, Тел.: 02 8322154, Факс: 02 8322154

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 3360 BGN с ДДС 20%
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 165 / Обособена позиция №:9 / Заглавие:Абонаментно сервизно обслужване и доставка на резервни части за медицинската апаратура в УМБАЛ "Александровска" ЕАД
V.1) Дата на сключване договора
28.02.2011 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
01.02.2011 г. 
V.2) Брой на получените оферти

19

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„Савена БГ" ЕООД; ЕИК 200826569, кв. Борово, бл. 12, ап. 23, Р България 1680, София, Тел.: 02 8594389, Факс: 02 8594389

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 1756.8 BGN с ДДС 20%
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 166 / Обособена позиция №:10 / Заглавие:Абонаментно сервизно обслужване и доставка на резервни части за медицинската апаратура в УМБАЛ "Александровска" ЕАД
V.1) Дата на сключване договора
28.02.2011 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
01.02.2011 г. 
V.2) Брой на получените оферти

19

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„Сапекс БГ" ООД; ЕИК 121246967, бул. „Македония” № 23, Р България 1606, София, Тел.: 02 9531298, Факс: 02 9531288

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 6816 BGN с ДДС 20%
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 167 / Обособена позиция №:11 / Заглавие:Абонаментно сервизно обслужване и доставка на резервни части за медицинската апаратура в УМБАЛ "Александровска" ЕАД
V.1) Дата на сключване договора
28.02.2011 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
01.02.2011 г. 
V.2) Брой на получените оферти

19

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„Медимаг МС" ООД; ЕИК 130871925, ж.к. „Манастирски ливади” 114, Евроцентър, ет. 3, Р България 1404, София, Тел.: 02 9582180, Факс: 02 9582181

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 15408 BGN с ДДС 20%
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 168 / Обособена позиция №:12 / Заглавие:Абонаментно сервизно обслужване и доставка на резервни части за медицинската апаратура в УМБАЛ "Александровска" ЕАД
V.1) Дата на сключване договора
28.02.2011 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
01.02.2011 г. 
V.2) Брой на получените оферти

19

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„Прокол" ЕООД; ЕИК 115834072, ул. „Порто Лагос” № 9, Р България 4003, Пловдив, Тел.: 0888 846016, Факс: 032 631568

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 2160 BGN с ДДС 20%
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 169 / Обособена позиция №:13 / Заглавие:Абонаментно сервизно обслужване и доставка на резервни части за медицинската апаратура в УМБАЛ "Александровска" ЕАД
V.1) Дата на сключване договора
28.02.2011 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
01.02.2011 г. 
V.2) Брой на получените оферти

19

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„Дъчмед Интернешанъл" ЕООД; ЕИК 130928543, ул. „Ген. Паренсов” № 51, ет. 2, Р България 1000, София, Тел.: 02 9200123, Факс: 02 9200384

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 10200 BGN с ДДС 20%
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 170 / Обособена позиция №:14 / Заглавие:Абонаментно сервизно обслужване и доставка на резервни части за медицинската апаратура в УМБАЛ "Александровска" ЕАД
V.1) Дата на сключване договора
28.02.2011 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
01.02.2011 г. 
V.2) Брой на получените оферти

19

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„Диамед" ООД; ЕИК 121062052, ул. „Жолио Кюри” № 48, Р България 1113, София, Тел.: 02 9621755, Факс: 02 9621753

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 6072 BGN с ДДС 20%
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 171 / Обособена позиция №:15 / Заглавие:Абонаментно сервизно обслужване и доставка на резервни части за медицинската апаратура в УМБАЛ "Александровска" ЕАД
V.1) Дата на сключване договора
28.02.2011 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
01.02.2011 г. 
V.2) Брой на получените оферти

19

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„Сервизмед" ООД; ЕИК 831546368, ул. „Цар Борис ІІІ” № 124В, Р България 1612, София, Тел.: 02 8105959, Факс: 02 8105958

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 3000 BGN с ДДС 20%
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 172 / Обособена позиция №:16 / Заглавие:Абонаментно сервизно обслужване и доставка на резервни части за медицинската апаратура в УМБАЛ "Александровска" ЕАД
V.1) Дата на сключване договора
28.02.2011 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
01.02.2011 г. 
V.2) Брой на получените оферти

19

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„Велмекс" ЕООД; ЕИК 131253287, ул. „Карлово” № 12, ет. 4, ап. 6, Р България 1233, София, Тел.: 0888 513727, Факс: 02 9310570

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 7200 BGN с ДДС 20%
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 173 / Обособена позиция №:17 / Заглавие:Абонаментно сервизно обслужване и доставка на резервни части за медицинската апаратура в УМБАЛ "Александровска" ЕАД
V.1) Дата на сключване договора
28.02.2011 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
01.02.2011 г. 
V.2) Брой на получените оферти

19

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„Стеримед 93" ООД; ЕИК 040923312, бул. „Тотлебен” № 7, Р България 1606, София, Тел.: 02 9520943, Факс: 02 9866314

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 9504 BGN с ДДС 20%
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

01.03.2011 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор