Версия за печат

00530-2010-0086

BG-Пловдив: 01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Национална агенция за приходите, Териториална дирекция на НАП - Пловдив, ТД на НАП-Пловдив,ул. Скопие № 106, За: Марта Карадимова, Георги Бакърджиев, Република България 4004, Пловдив, Тел.: 032 935428 ; 032 935496, E-mail: m.karadimova@ro16.nra.bg, Факс: 032 679757

Място/места за контакт: Пловдив, ул. Скопие № 106
I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги
Икономческа и финансова дейност

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Извършване на услуги по техническо обслужване и ремонт, вкл. доставка и монтаж на необходимите части, принадлежности и консумативи за служебните автомобили на ТД на НАП Пловдив, обслужващи структурите на НАП в градовете Пловдив, Пазарджик и Стара Загора съгласно приложените технически спецификации.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга: 1
Публикуване на информацията:
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Сервизните бази на избрания за изпълнител на територията на съответния град.
Код NUTS: BG
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Извършване на услуги по техническо обслужване и ремонт, вкл. доставка и монтаж на необходимите части, принадлежности и консумативи за служебните автомобили на ТД на НАП Пловдив, обслужващи структурите на НАП в градовете Пловдив, Пазарджик и Стара Загора съгласно приложените технически спецификации.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

50112000

Описание:

Услуги по техническо обслужване и ремонт на леки автомобили

ІІ.1.6) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
16000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Най-ниска предложена „Цена за фактуриране” без ДДС в лева/операция за извършване на техническо обслужване и ремонт /за извършване на дейности, посочени в Приложението към раздел І на описанието на поръчката; тежест: 45
Показател: Най-ниска предложена часова ставка без ДДС за извършване на техническо обслужване и ремонт /за извършване на дейности, извън посочените в Приложението към раздел І на описанието на поръчката ; тежест: 50
Показател: Най-ниска предложена търговска надценка върху стойността на влаганите при техническо обслужване и ремонт резервни части, принадлежности и консумативи .; тежест: 5
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган

Решение № РД-44-10/26.10.2010 г. на директора на ТД на НАП - Пловдив.

ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация
Номер на обявлението в ОВ 2010/S 048 - 070839 от 10.03.2010 г. 
Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ 2010/S 211 - 323039 от 29.10.2010 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка (Договор) №: 2 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:Извършване на услуги по техническо обслужване и ремонт, вкл. доставка и монтаж на необходимите части, принадлежности и консумативи за служебните автомобили на ТД на НАП Пловдив, обслужващи структурите на НАП в гр. Пловдив, съгласно приложената техническа спецификация
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

03.01.2011 г. 

V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„Ер Ем Трейд” АД ЕИК 112650708, ул. Мътница № 3, Република България 4400, Пазарджик, Тел.: 034 446975, E-mail: pz@A1-bg.com, Факс: 034 446975

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 7000 BGN без ДДС
В брой години: 1
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка (Договор) №: 3 / Обособена позиция №:2 / Заглавие:Извършване на услуги по техническо обслужване и ремонт, вкл. доставка и монтаж на необходимите части, принадлежности и консумативи за служебните автомобили на ТД на НАП Пловдив, обслужващи структурите на НАП в гр. Пазарджик, съгласно приложената техническа спецификация
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

03.01.2011 г. 

V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„Ер Ем Трейд” АД ЕИК 112650708, ул. Мътница № 3, Република България 4400, Пазарджик, Тел.: 034 446975, E-mail: pz@A1-bg.com, Факс: 034 446975

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 4000 BGN без ДДС
В брой години: 1
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка (Договор) №: 4 / Обособена позиция №:3 / Заглавие:Извършване на услуги по техническо обслужване и ремонт, вкл. доставка и монтаж на необходимите части, принадлежности и консумативи за служебните автомобили на ТД на НАП Пловдив, обслужващи структурите на НАП в гр. Стара Загора, съгласно приложената техническа спецификация
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

03.01.2011 г. 

V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

“Бултранс” ООД ЕИК 123645281, бул. Патриарх Евтимий № 55А, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 602146, E-mail: bultrans@b-trust.org, Факс: 042 602146

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 5000 BGN без ДДС
В брой години: 1
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.122и от Закона за обществените поръчки обявяване на недействителност на сключен договор на основанията, посочени в чл.41б, ал.1 от ЗОП, може да поиска всяко заинтересовано лице или всеки заинтересован участник в процедурата, по смисъла на § 1, т.6б и т.6в от Допълнителните разпоредби на ЗОП. Недействителност на сключения договор може да се иска в срок до два месеца от публикуване на Информация за сключен договор в РОП, а ако не е публикувана - от узнаването, но не по-късно от 1 година от сключването му. Искът се предявява по реда на ГПК. Всяко заинтересовано лице може да претендира за обезщетение за вреди, претърпени вследствие на нарушения при провеждането на процедура и сключването на договор за обществена поръчка, при условията на чл.203, ал.1, чл.204, ал.1 и 4 и чл.205 от АПК.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

22.02.2011 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

ОСНОВАНИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ В ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ