Версия за печат

00402-2010-0003

BG-Никопол: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Никопол, ул. "Александър Стамболийски" № 5, За: Директор дирекция "Икономически дейности", Република България 5940, Никопол, Тел.: 06541 2260, E-mail: obshtinanl@abv.bg, Факс: 06541 2764

Място/места за контакт: Ахмед Ахмедов

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nikopol-bg.com.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Зареждане с течни горива - /безоловни бензини А-95Н и А-98Н, дизелово гориво/ на моторните превозни средства, собственост на Община Никопол и тези обслужващи - детските и социални заведения на бюджетна издръжка, както и на предоставените за ползване МПС на учебните заведения с делегиран бюджет с местонахождение - община Никопол, посредством абонаментни карти за разсрочено разплащане.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: В бензиностанции на изпълнителя в цялата страна, съгласно възникнала необходимост в изпълнение на служебни задачи
Код NUTS: BG31
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Зареждане с течни горива - /безоловни бензини А-95Н и А-98Н и дизелово гориво/ на моторните превозни средства, собственост на Община Никопол и тези обслужващи - детските и социални заведения на бюджетна издръжка, както и на предоставените за ползване МПС на учебните заведения с делегиран бюджет с местонахождение - община Никопол, посредством абонаментни карти за разсрочено разплащане.

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

09100000

Описание:

Горива


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
132700 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при следните показатели:
Показател: ТЪРГОВСКА ОТСТЪПКА ОТ ПРЕДЛАГАНАТА ЦЕНА ; тежест: 85
Показател: ТАКСА ЗА ИЗДАВАНЕ/ПРЕИЗДАВАНЕ НА КАРТА ; тежест: 5
Показател: МЕСЕЧНА ТАКСА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КАРТА ; тежест: 5
Показател: ТРАНЗАКЦИОННА ТАКСА ПРИ ПОКУПКА ; тежест: 5
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 16 / Наименование:“Зареждане с течни горива - /безоловни бензини А-95Н и А-98Н, дизелово гориво/ на моторните превозни средства, собственост на Община Никопол и тези обслужващи - детските и социални заведения на бюджетна издръжка, както и на предоставените за ползване МПС на учебните заведения с делегиран бюджет с местонахождение - община Никопол, посредством абонаментни карти за разсрочено разплащане”
V.1) Дата на сключване на договора
15.02.2011 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

“ПЕТРОЛ”АД, с ЕИК 831496285, район Лозенец, бул. ”Черни връх” № 43, Република България 1000, София, Тел.: 088 7669219, E-mail: PlamenZelev@petrol.bg, Факс: 02 4960560

URL: www.petrol.bg.

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 132700 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

чл. 120 от ЗОП

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

15.02.2011 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор