00566-2010-0002

BG-гр.София: 14 - Услуги по почистване на сгради и управление на недвижими имоти

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Национална спортна академия "Васил Левски", гр.София, Студентски град, ректорат Национална спортна академия "Васил Левски", За: Пламен Кювлиев, Република България 1700, гр.София, Тел.: 02 9620458, Факс: 02 9621211

Място/места за контакт: Директор АСД НСА
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Комплексно вътрешно почистване и цялостно ежедневно поддържане на чистотата на помещения в Национална спортна академия “Вaсил Левски”, публ. в ел. изд. на ДВ №7 от 09.09.2010 г.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 14
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: Република България гр.София, Студентски град, Национална спортна академия "Васил Левски" - Ректорат и МСЗ
Код NUTS: BG411
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

„Комплексно вътрешно почистване и цялостно ежедневно поддържане на чистотата на помещения в Национална спортна академия “Вaсил Левски”, публ. в ел. изд. на ДВ №7 от 09.09.2010 г.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

90911200

Описание:

Услуги по почистване на сгради, без жилищните

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
0 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: предлагана обща офертна цена за всички видове услуги по почистване; тежест: 50
Показател: ползи и преференции в интерес на Възложителя /безплатни предложения и други/; тежест: 10
Показател: - професионален опит на кандидата – изпълнявани договори през последните 3 години по ЗОП с площ не по-малка от 1000 кв.м.; тежест: 15
Показател: - техническа възможност за изпълнение на поръчката; тежест: 15
Показател: - кадрови потенциал - назначени по трудов договор работници и служители ангажирани за изпълнението на обществени поръчки с предмет само услуги по почистване; тежест: 10
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 7 от 09.09.2010 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: 3 / Наименование:Договор
V.1) Дата на сключване договора

04.02.2011 г. 

V.2) Брой на получените оферти

7

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„Василка София” ЕООД, ЕИК 831727646, бул. Никола Петков №17, Република България 1619, гр.София, Тел.: 02 8185000, E-mail: i.popov@vasilka.com, vasilka1@abv.bg., Факс: 02 8185023

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 0 BGN без ДДС
В брой месеци: 48

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА, бул.Витоша 18, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 1000, София

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

07.02.2011 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор