Версия за печат

00185-2010-0010

BG-Белослав: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Община Белослав, ул."Цар Симеон Велики" №23, За: Иванка Димитрова-гл.юрисконсулт, РБългария 9178, Белослав, Тел.: 05112 3220, E-mail: obstinabeloslav@abv.bg, Факс: 05112 2214

Място/места за контакт: гр.Белослав, ул."Цар Симеон Велики" №23

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.beloslav.org.

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

«Периодични доставки на природен газ до обекти, собственост на община Белослав – подробно описани в документацията по процедурата»

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: гр.Белослав
Код NUTS: BG33
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

«Периодични доставки на природен газ до обекти, собственост на община Белослав – подробно описани в документацията по процедурата» .Обектите , собственост на община Белослав, въведени в експлоатация и отопляващи се с природен газ, до които ще се доставя природен газ по обществената поръчка са: 1. Общинска администрация Белослав, ул. "Цар Симеон Велики" №23 2. Пенсионерски клуб "Център"- Белослав, ул. "Гебедже"№8 3. ОДЗ "Първи юни", гр. Белослав, кв. "Младост", ул. „Хан Маламир” №9 - изнесена група в кв. „Акации”, ул. „Арда” №2 4. ОДЗ "Щастливо детство" гр. Белослав, ул. „Роза” №2 5. Пенсионерски клуб "Акации"- Белослав, ул. "Захари Стоанов"№3а 6. Здравен пункт кв. "Акации", гр. Белослав, ул. "Васил Друмев" №1а

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

09123000

Описание:

Природен газ

ІІ.1.6) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
0 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка (Договор) №: 2 / Обособена позиция №: / Заглавие:«Периодични доставки на природен газ до обекти, собственост на община Белослав – подробно описани в документацията по процедурата»
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

07.12.2010 г. 

V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Черноморска технологична компания", ул."Цар Симеон І" №5, РБългария 9000, Варна, Тел.: 052 631011, Факс: 052 631013

URL: www.bstc.bg.

V.4) Информация за стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 258925 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
В брой години: 5
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

13.01.2011 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

ОСНОВАНИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ В ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за обществена поръчка в ОВ в съответствие с член 31 от Директива 2004/18/ЕО

- свързани със защитата на изключителни права.

Съгласно чл. 166 от Закона за енергетиката преносът на природен газ и експлоатацията на газопреносна мрежа се извършват от преносното предприятие, получило лицензия по чл. 39, ал. 1, т. 2. Съгласно чл.39, ал.1, от Закона за енергетиката дейностите снабдяване с природен газ от крайни снабдители и разпределение на природен газ, подлежат на лицензиране по този закон, т.е. юридическите лица предлагащи услугата следва да притежават валидни лицензии, издадени от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за съответната територия. Съгласно разпоредбата на чл. 43, ал. 2, т. 1 и 2а от Закона за енергетиката за една обособена територия на страната се издава само една лицензия за разпределение на природен газ и за снабдяване с природен газ от крайни снабдители. Мястото за изпълнение на поръчката е гр. Белослав. За територията на гр.Белослав, Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е издала лицензии за тези дейности на "Черноморска Технологична компания"(ЧТК) АД, гр.Варна (Лицензия № Л-132-08/26.02.2004г. и Лицензия № Л-132-12/27.04.2009г.), видно от справка за издадените лицензии от електронната страница на ДКЕВР. Възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт, поради което и на основание чл.90 ал.1 т.3 от ЗОП е избрана настоящата процедура на Договаряне без обявление.