00037-2010-0006

BG-Тетевен: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Тетевен, пл."Сава Младенов"№9, За: Марияна Мечкарова, България 5700, Тетевен, Тел.: 0678 53627, E-mail: arian@abv.bg, Факс: 0678 52588

Място/места за контакт: Марияна Мечкарова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.teteven.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Доставка на хранителни продукти на заведенията на бюджетна издръжка в Община Тетевен."

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: Територията на Община Тетевен.
Код NUTS: BG315
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Текуща доставка на хранителни продукти на следните заведения на бюджетна издръжка, които се намират на територията на Община Тетевен - 12 детски градини, 1 детска ясла, СУ"ДСП"-Тетевен. Доставката включва хранителни от следните групи-"Хляб и тестени изделия", "Консерви", "Други хранителни продукти", "Месо и месни продукти", "Плодове и зеленчуци", "Млечни продукти".

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15800000, 15810000, 15897000, 15890000, 15100000, 15300000, 15500000

Описание:

Различни хранителни продукти
Хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия
Консервирани хранителни продукти и полеви дажби
Различни видове хранителни продукти и сухи продукти
Месо и месни продукти
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
Млечни продукти

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
0 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 10 от 10.11.2010 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № ИсторияИстория / Обособена позиция №:2 / Заглавие:Доставка на хранителни продукти на заведенията на бюджетна издръжка в Община Тетевен от обособени позиции:№2 "Консерви",№3 "Други хранителни продукти",№4 "Месо и месни продукти",№5 "Плодове и зеленчуци" и №6"Млечни продукти".
V.1) Дата на сключване договора
05.01.2011 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
10.11.2010 г. 
V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Интер"ЕООД , ЕИК 110029873, бл.Панака, вх.В, ап.8, България 5770, Луковит, Тел.: 0697 53444, E-mail: interood@abv.bg, Факс: 0697 53444

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 10 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:Доставка на хранителни продукти на заведенията на бюджетна издръжка в Община Тетевен от обособени позиции:№1"Хляб и тестени изделия"
V.1) Дата на сключване договора История
11.01.2011 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
10.11.2010 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Хранителни стоки-Плевен"АД , ЕИК 114082268, ул."Кичево" №2, България 5800, Плевен, Тел.: 064 892289, E-mail: betov@hrankomers.com, Факс: 064 892250

URL: www.hrankomers.com.

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.2) Допълнителна информация

Процедурата е открита с Решение №10/10.11.2010г. на Кмета на Община Тетевен.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

13.01.2011 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор