Версия за печат

00731-2010-0003

BG-СТАРА ЗАГОРА: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

"КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - СТАРА ЗАГОРА " ЕООД, ул. Д-р Тодор Стоянович №15, За: БОНЧО ГЕОРГИЕВ, БЪЛГАРИЯ 6003, СТАРА ЗАГОРА, Тел.: 042 600959, E-mail: oncosz@abv.bg, Факс: 042 600959

Място/места за контакт: ЗАМ. УПРАВИТЕЛ ПО ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ
I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Здравеопазване

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Обявление за възложена обществена поръчка за доставка на лекарствени продукти и медицински изделия през 2011г.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: "КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - СТАРА ЗАГОРА " ЕООД СТАРА ЗАГОРА 6003 ул. Д-р Тодор Стоянович №15
Код NUTS: BG344
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия през 2011г.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

ІІ.1.6) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
9019053 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация
Номер на обявлението в ОВ 2010/S 28 - 039867 от 10.02.2010 г. 
Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ 2010/S 180 - 274671 от 16.09.2010 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка (Договор) №: 1 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия през 2011г.
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

04.01.2011 г. 

V.2) Брой на получените оферти

17

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"ФАРКОЛ" АД ЕИК-102227154, УЛ. " САН СТЕФАНО" 28, БЪЛГАРИЯ 8000, БУРГАС, Тел.: 056 851721, Факс: 056 851722

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 3345277 BGN без ДДС
В брой месеци: 12
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка (Договор) №: 2 / Обособена позиция №:2 / Заглавие:Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия през 2011г.
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

04.01.2011 г. 

V.2) Брой на получените оферти

17

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"МЕДЕКС" ООД ЕИК - 131268894, БУЛ. " САМОКОВСКО ШОСЕ" 1, БЪЛГАРИЯ 1138, СОФИЯ, Тел.: 02 9175545, E-mail: office@medexpharma.com, Факс: 02 9175545

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 2284272 BGN без ДДС
В брой месеци: 12
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка (Договор) №: 3 / Обособена позиция №:3 / Заглавие:Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия през 2011г.
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

04.01.2011 г. 

V.2) Брой на получените оферти

17

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ"АД ЕИК- 103267194, БУЛ. "РОЖЕН" 16, БЪЛГАРИЯ 1220, СОФИЯ, Тел.: 02 8133642, E-mail: sanita@sanita.bg, Факс: 02 8133642

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 1412909 BGN без ДДС
В брой месеци: 12
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка (Договор) №: 4 / Обособена позиция №:4 / Заглавие:Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия през 2011г.
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

04.01.2011 г. 

V.2) Брой на получените оферти

17

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

" ЛИБРА" ЕАД ЕИК- 102153152, УЛ. "АКАД. СТЕФАН МЛАДЕНОВ" 3, БЪЛГАРИЯ 1700, СОФИЯ, Тел.: 02 9658121, E-mail: marina@libra-ag.com, Факс: 02 9658121

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 1268020 BGN без ДДС
В брой месеци: 12
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка (Договор) №: 5 / Обособена позиция №:5 / Заглавие:Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия през 2011г.
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

04.01.2011 г. 

V.2) Брой на получените оферти

17

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

" ЕЛЕКТРОНКОМЕРС" ЕООД ЕИК-831635532, УЛ." САМОКОВСКО ШОСЕ" 1, БЪЛГАРИЯ 1138, СОФИЯ, Тел.: 02 9753360, Факс: 02 9753360

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 148293 BGN без ДДС
В брой месеци: 12
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка (Договор) №: 6 / Обособена позиция №:6 / Заглавие:Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия през 2011г.
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

04.01.2011 г. 

V.2) Брой на получените оферти

17

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"ПРОФАРМАЦИЯ"ЕООД ЕИК - 131249698, БУЛ."ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ" 7 КЛМ, КОРПУС 2, ЕТ.1, БЪЛГАРИЯ 1000, СОФИЯ, Тел.: 02 9718905, Факс: 02 9718905

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 139410 BGN без ДДС
В брой месеци: 12
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка (Договор) №: 7 / Обособена позиция №:7 / Заглавие:Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия през 2011г.
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

04.01.2011 г. 

V.2) Брой на получените оферти

17

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"БУЛМАР - МЛ" ООД ЕИК- 131148628, КВ."МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ" УЛ." ПИРИН" 32, БЪЛГАРИЯ 1000, СОФИЯ, Тел.: 02 8558345, Факс: 02 8558345

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 116600 BGN без ДДС
В брой месеци: 12
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка (Договор) №: 8 / Обособена позиция №:8 / Заглавие:Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия през 2011г.
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

04.01.2011 г. 

V.2) Брой на получените оферти

17

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"ТАРГОВСКА ЛИГА - НАЦ" АД ЕИК- 030276307, БУЛ. "Г.М. ДИМИТРОВ" 1, БЪЛГАРИЯ 1172, СОФИЯ, Тел.: 02 9625451, Факс: 02 9625451

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 112082 BGN без ДДС
В брой месеци: 12
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка (Договор) №: 9 / Обособена позиция №:9 / Заглавие:Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия през 2011г.
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

04.01.2011 г. 

V.2) Брой на получените оферти

17

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"ВИТА ТРЕЙДИНГ" ЕООД ЕИК- 200193238, УЛ." БЕЛГРАД" 14, БЪЛГАРИЯ 4000, ПЛОВДИВ, Тел.: 032 942269, Факс: 032 942269

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 83321 BGN без ДДС
В брой месеци: 12
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка (Договор) №: 10 / Обособена позиция №:10 / Заглавие:Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия през 2011г.
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

04.01.2011 г. 

V.2) Брой на получените оферти

17

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ" ЕООД ЕИК - 130477290, УЛ." ЦАР СИМЕОН"БЛ. 20, ЕТ.1, БЪЛГАРИЯ 1309, СОФИЯ, Тел.: 02 9200456, Факс: 02 9200456

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 38765 BGN без ДДС
В брой месеци: 12
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка (Договор) №: 11 / Обособена позиция №:11 / Заглавие:Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия през 2011г.
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

04.01.2011 г. 

V.2) Брой на получените оферти

17

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"ИСТЛИНК - БЪЛГАРИЯ" ООД ЕИК- 115573932, УЛ."6-ТИ СЕПТЕМВРИ" 87, БЪЛГАРИЯ 4000, ПЛОВДИВ, Тел.: 032 644588, E-mail: eastlinkvn@mail.orbitel.bg, Факс: 032 644588

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 35929 BGN без ДДС
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка (Договор) №: 12 / Обособена позиция №:12 / Заглавие:Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия през 2011г.
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

04.01.2011 г. 

V.2) Брой на получените оферти

17

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

" ЕЙ ЕНД ДИ ФАРМА - БЪЛГАРИЯ" ЕАД ЕИК- 131107072, ЖК. " НАДЕЖДА -1" УЛ. " КОНСТАНТИН БОДИН" ДО БЛ.111, БЪЛГАРИЯ 1000, СОФИЯ, Тел.: 02 8109393, E-mail: marina.mihailova@aripharma.com, Факс: 02 8109393

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 18015 BGN без ДДС
В брой месеци: 12
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка (Договор) №: 13 / Обособена позиция №:13 / Заглавие:Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия през 2011г.
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

04.01.2011 г. 

V.2) Брой на получените оферти

17

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"ЧАРДАКЛИЕВ" ЕООД ЕИК- 123665818, УЛ. " ДИМИТЪР ПОДВЪРЗАЧОВ" 7, БЪЛГАРИЯ 6000, СТАРА ЗАГОРА, Тел.: 042 633180, Факс: 042 633180

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 9080 BGN без ДДС
В брой месеци: 12
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка (Договор) №: 14 / Обособена позиция №:14 / Заглавие:Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия през 2011г.
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

04.01.2011 г. 

V.2) Брой на получените оферти

17

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"ГАМАКОНСУЛТ" ЕООД ЕИК- 121310462, УЛ." ИСКЪР" 43, БЪЛГАРИЯ 1000, СОФИЯ, Тел.: 02 9831762, Факс: 02 9831762

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 5480 BGN без ДДС
В брой месеци: 12
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка (Договор) №: 15 / Обособена позиция №:15 / Заглавие:Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия през 2011г.
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

04.01.2011 г. 

V.2) Брой на получените оферти

17

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ" ООД ЕИК- 831641528, ЖК " МЛАДОСТ - 1" , БЛ.28 Б ( УЛ." ДИМИТЪР МОЛЛОВ), БЪЛГАРИЯ 1750, СОФИЯ, Тел.: 02 8701060, E-mail: medtech-eng@mte.medicalnet-bg.org, Факс: 02 4627115

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 1600 BGN без ДДС
В брой месеци: 12
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

06.01.2011 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

ОСНОВАНИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ В ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ