Версия за печат

00689-2010-0007

BG-Ямбол: 01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община "Тунджа", пл."Освобождение" №1, За: Златина Петрова, Р.България 8600, Ямбол, Тел.: 046 684325, E-mail: contact@tundja.net, Факс: 046 661575

Място/места за контакт: стая №308А

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.tundzha.net.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Поддръжка и текущ ремонт на улично осветление в населените места на Община „Тунджа”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 1
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: 44 населени места на територията на Община "Тунджа"
Код NUTS: BG343
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Обхватът на поръчката включва изпълнението на всички дейности по текущата поддръжка, експлоатация и поддържане на улично осветление /УО/ в 44 населени места на територята на Община "Тунджа".Понастоящем изграденото и реконструирано през 2007/2008 г. УО в селищата на Общината е с осветителни тела, монтирани на стълбовете на разпределителната мрежа НН, собственост на ЕВН. УО е изпълнено с енергоспестяващи лампи за УО от 50W, 70W и 150W, но има запазени и минимален брой живачни лампи за УО. Новопоставените 6007 бр. осветителни тела са в гаранция до 2015г. Точните дати са съгласно протоколите за приемане на изпълнена реконструкция по населени места. Поддръжката на уличното осветление е договорена и се изпълнява до 30.12.2010г.Общ брой на уличните осветителни тела, подлежащи на поддръжка – 6566 бр. разпределени по мощност и количества по населени места, съгласно приложени към пълното описание обекта на поръчката паспорти за всички населени места - Приложения № 2-44бр. Договорът за текуща поддръжка на улично осветление ще бъде сключен за период до 31.12.2014 годинa по твърдо договорени единични цени, посочени в офертата, за сума не по-голяма от 60 000лв. за всяка календарна година. Дейностите за изпълнение на настоящата поръчка са описани в пълното описание обекта на поръчката към документацията за участие. За отчитане на извършените услуги ще се попълва първичен документ Приложение №1-А към т.4 от проекто-договора, който се подписва от кмета на населеното място и двустранен протокол за извършените видове работи по количества и еднинични цени, който се подписва от представители на двете страни по договора. Отчитането ще се извършва ежемесечно. Ценообразуването на допълнително възникнали видове ремонтни работи извън посочените в Приложение 1/описание на дейностите по абонаментно обслужване на улично осветление в населените места на община „Тунджа”/ ще се извършва по стойности на показатели, посочени в офертата:Часова ставка - лв./ч……………; Доставно складови разходи - ……….%: Допълнителни разходи върху труд -……….; Печалба -……….%; Транспортни разходи за поддръжка на УО-…………лв./км. без ДДС.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

50232100

Описание:

Услуги по поддържане на общественото осветление

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
240000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Квалификация на участника; тежест: 10
Показател: Срок за отзоваване в дни; тежест: 10
Показател: Часова ставка - лв./ч.ч; тежест: 20
Показател: Доставно складови разходи - %; тежест: 10
Показател: Допълнителни разходи върху труд - %; тежест: 10
Показател: Печалба - %; тежест: 10
Показател: Транспортни разходи за поддръжка на УО-лв./км. Без ДДС; тежест: 30
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

00689/2010/0007

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП
Номер на обявлението в ДВ 23 от 10.02.2010 г. 
Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 8 от 12.10.2010 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 2 / Обособена позиция №: / Заглавие:"Поддръжка и текущ ремонт на улично осветление в населните места на Община "Тунджа"
V.1) Дата на сключване договора
04.01.2011 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
02.12.2010 г. 
V.2) Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Филкаб" АД с ЕИК 115328801, ул. "Коматевско шосе" 92, Р.България 4004, Пловдив, Тел.: 032 608881, Факс: 032 671133

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 240000 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 240000 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Жалба може да се подава от лицата и съгласно сроковете по чл.120 от ЗОП в 10-дневен срок пред КЗК.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

10.01.2011 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор