Версия за печат

00797-2010-0055

BG-Бургас: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, За: Людмила Цонева, Република България 8000, Бургас, Тел.: 056 907288, E-mail: op1@burgas.bg, Факс: 056 860912

Място/места за контакт: Община Бургас

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.burgas.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.burgas.bg/bg/notice/index/62.

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Доставка на оборудване: ЛОТ 1 - Оборудване на професионални гимназии; ЛОТ 2 - Битово оборудване.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Бургас
Код NUTS: BG341
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

ЛОТ 1 - Оборудване на професионални гимназии, включващо специализирано оборудване за извършване на геодезически заснемания - тотална станция, триноги, електронни рулетки и др. В предмета на доставка по ЛОТ 1 е включено още функционални генератори, аналогови осцилоскопи, датчици, монтажни кабели, бойлери, електромери и др. ЛОТ 2 - Битово оборудване, включващо кухненско оборудване, бойлери, телевизори, ютии и др.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

38300000, 38400000, 32320000, 31000000, 39710000, 39711000

Описание:

Измервателни инструменти
Уреди за контрол на физически характеристики
Телевизионно и аудиовизуално оборудване
Електрически машини, уреди, оборудване и консумативи; осветление
Електродомакински уреди
Електродомакински кухненски уреди

ІІ.1.6) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
181948.5 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Предлагана цена; тежест: 90
Показател: Срок на изпълнение; тежест: 10
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация
Номер на обявлението в ОВ 2010/S 15 - 019212 от 22.01.2010 г. 
Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ 2010/S 189 - 288871 от 29.09.2010 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка (Договор) №: 04-06-75(114)-1 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:Доставка на оборудване на професионални гимназии.
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

26.11.2010 г. 

V.2) Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Кейбъл Тех" ООД, ЕИК 103937876, ул. "Янош Хуняди" № 69, Република България 9000, Варна, Тел.: 052 615053

V.4) Информация за стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 141858.98 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 132046.5 BGN без ДДС
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка (Договор) №: 04-06-75(114)-2 / Обособена позиция №:2 / Заглавие:Доставка на битово оборудване.
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

26.11.2010 г. 

V.2) Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

ЕТ" Школснаб- 2001- Антоанета Христова", ЕИК 130489345, кв. "Гео Милев", ул. "105", № 3, Република България 1000, София, Тел.: 02 8723316

V.4) Информация за стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 72592.5 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 49902 BGN без ДДС
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

ВЪЗЛОЖИТЕЛ на обществената поръчка е ОБЩИНА БУРГАС, по Проект „Подобряване на образователната инфраструктура в Община Бургас” – Договор BG161РО001/1.1-01/2007/029, финансиран по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PО001/1.1–01/ 2007, «Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на градски ареали» по Оперативна програма „Регионално развитие - 2007 – 2013”.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

07.01.2011 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

ОСНОВАНИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ В ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ