Версия за печат

00532-2010-0010

BG-Ардино: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Ардино, ул. "Бели брези" №31, За: Гьокчен Емин, България 6750, Ардино, Тел.: 03651 4040, E-mail: gokcen_emin@yahoo.com

Място/места за контакт: сектор "Правен"
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Друг: Общинска администрация Ардино

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на строителни материали за нуждите на община Ардино

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: Община Ардино
Код NUTS: BG425
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Доставка на строителни материали за нуждите на община Ардино.Групите строителни материали са разделени на обособени позиции. Цената трябва да включва и транспорта до крайното предназначение, като доставката се извършва с транспорт на изпълнителя.

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

44000000

Описание:

Строителни конструкции и материали; помощни строителни материали (без електрически апарати)


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
0 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 2 / Наименование:Договор за доставка на циментови изделия
V.1) Дата на сключване на договора
29.12.2010 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„Стройвъзход” ООД, ЕИК: 120052070, гр. Неделино, Република България 4990, общ. Неделино, обл. Смолян, Тел.: 03072 3401

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 40000 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

чл. 120 от ЗОП

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" №18, България 1000, софия, Тел.: 02 9884070, Факс: 02 9807315

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

03.01.2011 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор