00080-2010-0035

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

министерство на здравеопазването, пл. "Света Неделя" № 5, За: Анастасия Иванова, България 1000, София, Тел.: 02 9301461, E-mail: aivanova@mh.government.bg, Факс: 02 9301451

Място/места за контакт: Министерство на здравеопазването

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mh.government.bg.

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна/и дейност/и на възложителя

Здравеопазване

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

доставка на медицински изделия, консумативи и дребен медицински инвентар за нуждите на Програми "Превенция и контрол на туберкулозата в България" и "Укрепване на националната програма за туберкулоза" през 2011г

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: крайни получатели съгласно Приложение № 4 от документацията
Код NUTS: BG
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

доставка на медицински изделия, консумативи и дребен медицински инвентар за нуждите на Програми "Превенция и контрол на туберкулозата в България" и "Укрепване на националната програма за туберкулоза" през 2011г

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

ІІ.1.6) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
693173 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ 2010/S 164 - 252222 от 25.08.2010 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка (Договор) №: РД 17-1019 / Обособена позиция №:9 / Заглавие:доставка на медицински изделия, консумативи и дребен медицински инвентар за нуждите на Програми "Превенция и контрол на туберкулозата в България" и "Укрепване на националната програма за туберкулоза" през 2011г
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

08.11.2010 г. 

V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Л. К. Б. България"ЕООД ЕИК 121250645, ул. "Драган Цанков" № 36, българия 1113, София, Тел.: 02 9434374, Факс: 02 9434754

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 48384 BGN с ДДС 20%
В брой месеци: 12
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка (Договор) №: РД 17-1020 / Обособена позиция №:4 / Заглавие:доставка на медицински изделия, консумативи и дребен медицински инвентар за нуждите на Програми "Превенция и контрол на туберкулозата в България" и "Укрепване на националната програма за туберкулоза" през 2011г
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

08.11.2010 г. 

V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Л. Кл. Б. България"ЕООД ЕИК 121250645, ул. "Драган Цанков № 36, България 1113, София, Тел.: 02 9434374, Факс: 02 9434754

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 36000 BGN с ДДС 20%
В брой месеци: 12
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка (Договор) №: РД 17-1021 / Обособена позиция №:13 / Заглавие:доставка на медицински изделия, консумативи и дребен медицински инвентар за нуждите на Програми "Превенция и контрол на туберкулозата в България" и "Укрепване на националната програма за туберкулоза" през 2011г
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

08.11.2010 г. 

V.2) Брой на получените оферти

8

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Булмар МЛ"ООД ЕИК 131148628, ул. Пирин № 32, България 1000, София, Тел.: 02 8558345, Факс: 02 8558543

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 27995 BGN с ДДС 20%
В брой месеци: 12
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка (Договор) №: РД 17-1022 / Обособена позиция №:6 / Заглавие:доставка на медицински изделия, консумативи и дребен медицински инвентар за нуждите на Програми "Превенция и контрол на туберкулозата в България" и "Укрепване на националната програма за туберкулоза" през 2011г
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

08.11.2010 г. 

V.2) Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Булмар МЛ" ООД ЕИК 131148628, ул Пирин № 32, България 1000, София, Тел.: 02 8558345, Факс: 02 8558543

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 59047 BGN с ДДС 20%
В брой месеци: 12
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка (Договор) №: РД 17-1027 / Обособена позиция №:11 / Заглавие:доставка на медицински изделия, консумативи и дребен медицински инвентар за нуждите на Програми "Превенция и контрол на туберкулозата в България" и "Укрепване на националната програма за туберкулоза" през 2011г
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

08.11.2010 г. 

V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Биомед Фючар"ЕООД ЕИК 131279289, ж.к. Студентски град, бл. 7а, ет. 5, ап. 46, България 1700, София, Тел.: 02 9433363, Факс: 02 9433132

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 13989 BGN с ДДС 20%
В брой месеци: 12
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка (Договор) №: РД-17-1028 История / Обособена позиция №:5 / Заглавие:доставка на медицински изделия, консумативи и дребен медицински инвентар за нуждите на Програми "Превенция и контрол на туберкулозата в България" и "Укрепване на националната програма за туберкулоза" през 2011г
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

08.11.2010 г. 

V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Биомед Фючар"ЕООД ЕИК 131279289, ж.к. Студентски град, бл. 7а, ет. 5, ап. 46, България 1700, София, Тел.: 02 9433363, Факс: 02 94333132

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 2160 BGN с ДДС 20%
В брой месеци: 12
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка (Договор) №: РД 17-1029 / Обособена позиция №:2 / Заглавие:доставка на медицински изделия, консумативи и дребен медицински инвентар за нуждите на Програми "Превенция и контрол на туберкулозата в България" и "Укрепване на националната програма за туберкулоза" през 2011г
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

08.11.2010 г. 

V.2) Брой на получените оферти

8

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Медицинска техника инжинеринг"ООД ЕИК 831641528, ж.к. Младост 1, бл. 28Б, България 1750, София, Тел.: 02 8701060, Факс: 02 9712410

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 69575 BGN с ДДС 20%
В брой месеци: 12
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка (Договор) №: РД 17-1030 / Обособена позиция №:7 / Заглавие:доставка на медицински изделия, консумативи и дребен медицински инвентар за нуждите на Програми "Превенция и контрол на туберкулозата в България" и "Укрепване на националната програма за туберкулоза" през 2011г
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

08.11.2010 г. 

V.2) Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Медицинска техника инжинеринг"ООД ЕИК 831641528, ж.к. Младост 1, бл. 28Б, България 1750, София, Тел.: 02 8701060, Факс: 02 9712410

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 5994 BGN с ДДС 20%
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка (Договор) №: РД 17-1031 / Обособена позиция №:55 / Заглавие:доставка на медицински изделия, консумативи и дребен медицински инвентар за нуждите на Програми "Превенция и контрол на туберкулозата в България" и "Укрепване на националната програма за туберкулоза" през 2011г
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

08.11.2010 г. 

V.2) Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Антисел Братя Селидис България"ООД ЕИК 121152973, ул. Индустриална № 11, ет. 8, България 1202, София, Тел.: 02 9531224, Факс: 02 9524183

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 318034 BGN с ДДС 20%
В брой месеци: 12
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка (Договор) №: РД-17-1032 История / Обособена позиция №:73 / Заглавие:доставка на медицински изделия, консумативи и дребен медицински инвентар за нуждите на Програми "Превенция и контрол на туберкулозата в България" и "Укрепване на националната програма за туберкулоза" през 2011г
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

08.11.2010 г. 

V.2) Брой на получените оферти

8

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Антисел Братя Селидис България"ООД ЕИК 121152973, ул. Индустриална № 11, ет. 8, България 1202, София, Тел.: 02 9531224, Факс: 02 9524183

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 11724 BGN с ДДС 20%
В брой месеци: 12
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка (Договор) №: РД 17-1033 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:доставка на медицински изделия, консумативи и дребен медицински инвентар за нуждите на Програми "Превенция и контрол на туберкулозата в България" и "Укрепване на националната програма за туберкулоза" през 2011г
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

08.11.2010 г. 

V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Хигиенно-медицинска индустрия"ЕООД ЕИК 814181757, ул. Сан Стефано № 23, България 1000, София, Тел.: 02 9461681, Факс: 02 9434084

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 23089 BGN с ДДС 20%
В брой месеци: 12
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка (Договор) №: РД 17-1038 / Обособена позиция №:10 / Заглавие:доставка на медицински изделия, консумативи и дребен медицински инвентар за нуждите на Програми "Превенция и контрол на туберкулозата в България" и "Укрепване на националната програма за туберкулоза" през 2011г
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

08.11.2010 г. 

V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Диагностик Имиджинг"ООД ЕИК 130099103, ул. Михаил Буботинов , бл. 31, вх. Б, ет. 7, ап. 26, България 1408, София, Тел.: 02 9442290, Факс: 02 9442916

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 12999 BGN с ДДС 20%
В брой месеци: 12
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка (Договор) №: РД 17-1039 / Обособена позиция №:61 / Заглавие:доставка на медицински изделия, консумативи и дребен медицински инвентар за нуждите на Програми "Превенция и контрол на туберкулозата в България" и "Укрепване на националната програма за туберкулоза" през 2011г
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

08.11.2010 г. 

V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Диагностик Имиджинг"ООД ЕИК 130099103, ул. Михаил Буботинов, бл. 31, вх. Б, ет. 7, ап. 26, България 1408, София, Тел.: 02 9442290, Факс: 02 9442916

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 64183 BGN с ДДС 20%
В брой месеци: 12
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

04.01.2011 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

ОСНОВАНИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ В ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ