Версия за печат

00530-2010-0102

BG-Пловдив: 06 - Финансови услуги (Застрахователни услуги, Банкови и инвестиционни услуги)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Национална агенция за приходите, Териториална дирекция - Пловдив, гр. Пловдив, ул. "Скопие" № 106, За: Жана Манолова, Георги Бакърджиев, Република България 4004, Пловдив, Тел.: 032 935639; 032 935496, E-mail: g.manolova@ro16.nra.bg, Факс: 032 679757

Място/места за контакт: Жана Манолова, Георги Бакърджиев
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги
Икономическа и финансова дейност

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Услуги по застраховане на щети или загуби на имущество /застраховка на сгради и имущество/, представляващо дълготрайни материални активи /ДМА/ и материални запаси, стопанисвани и използвани за административни нужди от структури на ТД на НАП – Пловдив, в гр. Пловдив и офисите на дирекцията в градовете Стара Загора, Хасково, Пазарджик, Кърджали и Смолян.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 6
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: Мястото на изпълнение на услугата: - ТД на НАП Пловдив - гр. Пловдив, ул. „Скопие” 106, 10 етажна сграда и триетажна сграда - ТД на НАП Пловдив, офис Стара Загора - гр. Стара Загора, ул. „Кенали” 1 - ТД на НАП Пловдив, офис Хасково - гр. Хасково, бул. „България” 152 - ТД на НАП Пловдив, офис Пазарджик- гр. Пазарджик, ул. „Асен Златаров” 7, ул. Гурко №6 - ТД на НАП Пловдив, офис Кърджали- гр. Кърджали, ул. „Деспот Слав” 1 - ТД на НАП Пловдив, офис Смолян гр. Смолян, бул. „България” 12
Код NUTS: BG42
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Услуги по застраховане на щети или загуби на имущество /застраховка на сгради и имущество/, представляващо дълготрайни материални активи /ДМА/ и материални запаси, стопанисвани и използвани за административни нужди от структури на ТД на НАП – Пловдив, в гр. Пловдив и офисите на дирекцията в градовете Стара Загора, Хасково, Пазарджик, Кърджали и Смолян.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

66515000

Описание:

Услуги по застраховане на щети или загуби на имущество


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
945 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без обявление

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

Решение №РД-44-12/18.11.2010г. на директора на ТД на НАП - Пловдив

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 15 от 30.06.2009 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 55 / Обособена позиция №: / Заглавие:Услуги по застраховане на щети или загуби на имущество /застраховка на сгради и имущество/, представляващо дълготрайни материални активи /ДМА/ и материални запаси, стопанисвани и използвани за административни нужди от структури на ТД на НАП – Пловдив, в гр. Пловдив и офисите на дирекцията в градовете Стара Загора, Хасково, Пазарджик, Кърджали и Смолян.
V.1) Дата на сключване договора
27.12.2010 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
18.06.2010 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „АРМЕЕЦ” АД, ЕИК 121076907, гр. София, п.к. 1000, Столична община, ул. „Стефан Караджа” № 2, РБългария 1000, София, Тел.: 02 8119122; 02 8119171, E-mail: office@armeec.bg, Факс: 02 8119103

URL: www.armeec.bg.

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 1000 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 945 BGN без ДДС
В Брой месеци 8
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.2) Допълнителна информация

Съгласно чл.6 от Раздел ІV - Начин на образуване на предлагана цена, условия и начин на плащане от окончателния договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ за целия срок за изпълнение на договора ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 1. Цена на застрахователна премия /без начислен данък/, в размер на 945.00 (деветстотин четиридесет и пет) лева. 2. Начислен данък 2 % върху цялата застрахователна премия или вноската при разсрочено плащане, платими след 01.01.2011г. съгласно Закона за данък върху застрахователните премии /в сила от 01.01.2011г./, в размер на 18.90 лева (осемнадесет лева и деветдесет стотинки) лева. 3. Обща сума /с начислен данък/, в размер на 963.90 (деветстотин шестдесет и три лева и деветдесет стотинки) лева.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 122и от ЗОП обявяване недействителност на сключен договор на основанията, посочени в чл. 41б, ал. 1 от ЗОП, може да иска: 1. всяко заинтересовано лице - в случаите по чл. 41б, ал. 1, т. 1от ЗОП; 2. всяко заинтересовано лице и заинтересован кандидат - в случаите по чл. 41б, ал. 1, т. 2, букви "а" и "б" от ЗОП; 3. заинтересован кандидат и/или заинтересован участник - в случаите по чл. 41б, ал. 1, т. 2, буква "в" от ЗОП. Искът се предявява по реда на Гражданския процесуален кодекс. Недействителност на договора може да се иска в срок до два месеца от публикуване на информация за сключен договор в Регистъра на обществените поръчки.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

30.12.2010 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне без обявление

д) Възлагат се допълнителни строителство/доставки/услуги съгласно условията, указани в ЗОП.

След осъществен предварителен контрол по чл.90, ал.2, т.24 от ЗОП, АОП е публикувала становище със заключение: че ИЗБОРЪТ НА ПРОЦЕДУРА Е ЗАКОНОСЪОБРАЗЕН и ОБОСНОВАН.