Версия за печат

00243-2010-0008

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

"Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Шейново" EАД, ул. Шейново 19, За: Розалия Никова, България 1504, София, Тел.: 02 9659424, E-mail: sagbal_sheinovo@mail.bg, Факс: 02 9441163

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sheynovo-ag.eu.

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Здравеопазване

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Доставка на лекарствени продукти. Доставка на лекарствени продукти. Доставка на лекарствени продукти.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Болничната аптека гр.София ул."Шейново" № 19
Код NUTS: BG411
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Периодични доставки на лекарствени продукти за срок от една година за нуждите на “Втора САГБАЛ "Шейново” ЕАД, съгласно приложената техническа спецификация към документацията за участие.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти


II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
645551.4 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Предложена най-ниска цена ; тежест: 70
Показател: Начин на плащане ; тежест: 20
Показател: Предложен срок на доставка ; тежест: 10
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган

00243-2010-0008.

ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация
Номер на обявлението в ОВ 2010/S 18 - 024749 от 27.01.2010 г. 
Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ 2010/S 193 - 294737 от 05.10.2010 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка (Договор) №: 87 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:Доставка на лекарствени продукти.
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

09.12.2010 г. 

V.2) Брой на получените оферти

11

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Глория Интернешънъл Лимитид" ЕООД ЕИК 030454197, ул.“Московска” № 23 ет.2 ап.7, България 1000, София, Тел.: 02 9837952, Факс: 02 9835228

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 35924.16 BGN без ДДС
В брой месеци: 12
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка (Договор) №: 88 / Обособена позиция №:2 / Заглавие:Доставка на лекарствени продукти.
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

09.12.2010 г. 

V.2) Брой на получените оферти

11

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"МЕДЕКС" ООД ЕИК 131268894, ж.к. Горубляне бул. “Самоковско шосе” № 1 търговски комплекс “Боила” ет.5, България 1138, София, Тел.: 02 9175545, Факс: 02 9175538

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 98030.9 BGN без ДДС
В брой месеци: 12
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка (Договор) №: 89 / Обособена позиция №:3 / Заглавие:Доставка на лекарствени продукти.
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

09.12.2010 г. 

V.2) Брой на получените оферти

11

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"EКОФАРМ" ЕООД ЕИК 130390055, бул.“Черни връх” № 14, България 1421, София, Тел.: 02 9631597, Факс: 02 9631561

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 11082.4 BGN без ДДС
В брой месеци: 12
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка (Договор) №: 90 / Обособена позиция №:4 / Заглавие:Доставка на лекарствени продукти.
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

09.12.2010 г. 

V.2) Брой на получените оферти

11

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

“Ей енд Ди Фарма България” ЕАД ЕИК 31107072, ж.к. Надежда 1, ул. "Константин Бодин" до бл. 111, България 1220, София, Тел.: 02 8103959, Факс: 02 8103993

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 30926.76 BGN без ДДС
В брой месеци: 12
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка (Договор) №: 91 / Обособена позиция №:5 / Заглавие:Доставка на лекарствени продукти.
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

09.12.2010 г. 

V.2) Брой на получените оферти

11

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Про фармация" ЕООД ЕИК 131249698, бул. “инж. Иван Иванов” № 70Б ет.3, България 1303, София, Тел.: 02 9718005, Факс: 02 9718007

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 91555.6 BGN без ДДС
В брой месеци: 12
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка (Договор) №: 92 / Обособена позиция №:6 / Заглавие:Доставка на лекарствени продукти.
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

09.12.2010 г. 

V.2) Брой на получените оферти

11

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"ЕКОС МЕДИКА" ООД ЕИК 831029075, ул. “Ами Буе” № 52 ет.1 ап.1, България 1606, София, Тел.: 02 9516866, Факс: 02 9516866

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 3300 BGN без ДДС
В брой месеци: 12
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка (Договор) №: 93 / Обособена позиция №:7 / Заглавие:Доставка на лекарствени продукти.
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

09.12.2010 г. 

V.2) Брой на получените оферти

11

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Либра" ЕАД ЕИК 102153152, ж.к.Студентски град ул. “Акад. Стефан Младенов” № 3, България 1700, София, Тел.: 02 9658121, Факс: 02 9658828

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 80035.29 BGN без ДДС
В брой месеци: 12
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка (Договор) №: 94 / Обособена позиция №:8 / Заглавие:Доставка на лекарствени продукти.
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

09.12.2010 г. 

V.2) Брой на получените оферти

11

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

“Соломед” ООД ЕИК 832018046, ул. “Христо Ботев” № 44, България 2272, с.Лакатник област София община Своге, Тел.: 02 9559300, Факс: 02 9559300

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 14531.11 BGN без ДДС
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка (Договор) №: 95 / Обособена позиция №:9 / Заглавие:Доставка на лекарствени продукти.
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

09.12.2010 г. 

V.2) Брой на получените оферти

11

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Б.БРАУН МЕДИКАЛ" ЕООД ЕИК 175016820, ж.к. Младост 2 бул. “Андрей Ляпчев” № 66 ет.3, България 1799, София, Тел.: 02 8076740, Факс: 02 9753999

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 35455.6 BGN без ДДС
В брой месеци: 12
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка (Договор) №: 96 / Обособена позиция №:10 / Заглавие:Доставка на лекарствени продукти.
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

09.12.2010 г. 

V.2) Брой на получените оферти

11

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

“Софарма трейдинг” АД ЕИК 103267194, бул. “Рожен” № 16, България 1220, София, Тел.: 02 8133660, Факс: 02 8133666

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 244709.58 BGN без ДДС
В брой месеци: 12
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

03.01.2011 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

ОСНОВАНИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ В ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ