Версия за печат

00044-2010-0169

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: 282 от 20.12.2010 г. 

А) за откриване на процедура


РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА", бул. "Македония" №3, За: инж. Елена Йорданова, България 1606, София, Тел.: 02 9173396, Факс: 02 9173398

Място/места за контакт: Д-ция "Обществени поръчки и публично-частно партньорство"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.napi.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.napi.government.bg/orubrik.php?r=11.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: Проектиране, строителство, поддръжка и ремонт на РПМА) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Ред на възлагане
по реда на ЗОП
ІI.2) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

НЕ
Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

„Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изпълнението на: ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ: АВТОМАГИСТРАЛА “МАРИЦА” /А-1/ ОРИЗОВО – КАПИТАН АНДРЕЕВО, УЧАСТЪК: ЛОТ 1 “ОРИЗОВО - ДИМИТРОВГРАД”, ОТ КМ 5+000 ДО КМ 36+400 А. изготвяне на комплексен доклад - оценка на съответствието на Инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите в частта на допълнителното проектиране в съответствие с изискванията на ЗУТ и другите Законови разпоредби; Б. извършване на строителен надзор в съответствие с изискванията на чл.168 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове. В. отчитане хода на изпълнение на Договора с Изпълнителя и на извършените СМР; Г. съставяне на Окончателен доклад за въвеждане на Строежа в експлоатация; Д. изготвяне на Технически паспорт на Строежа съгласно Наредба № 5 / 28.12.2006 г. Е. Изпълнение на всички останали задължения на КОНСУЛТАНТА, предвидени в договора за изпълнение на обществената поръчка, Договора с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Законовите разпоредби.


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Чл. 16, ал. 8 от ЗОП

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcdmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

20.12.2010 г. 


Възложител

Трите имена: Божидар Ангелов Йотов
Длъжност: Председател на управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура"