Версия за печат

00797-2010-0059

BG-Бургас: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, За: Людмила Цонева, Република България 8000, Бургас, Тел.: 056 907288, E-mail: op1@burhas.bg, Факс: 056 860912

Място/места за контакт: Община Бургас

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.burgas.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.burgas.bg/bg/notice/index/62.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Основен ремонт на плувен басейн в Младежки културен център – Бургас, ул. „Гладстон” 47- първи етап”.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: Община Бургас
Код NUTS: BG341
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

„Основен ремонт на плувен басейн в Младежки културен център –Бургас, ул. „Гладстон” 47- първи етап”.

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
162109.03 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при следните показатели:
Показател: Предлагана цена; тежест: 90
Показател: Срок за изпълнение; тежест: 10
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 93-00-1222 / Наименование:„Основен ремонт на плувен басейн в Младежки културен център – Бургас, ул. „Гладстон” 47- първи етап”.
V.1) Дата на сключване на договора
15.12.2010 г. 
V.2) Брой на получените оферти

10

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Дружество по ЗЗД "Консорциум "Младежки дом", ЕИК 175987375, ул. "Индустриална" № 33, Република България 8000, Бургас, Тел.: 056 878750

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 162109.03 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

17.12.2010 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор