00044-2010-0158

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: 267 от 01.12.2010 г. 

А) за откриване на процедура


РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА", бул. "Македония" №3, За: инж. Ясен Луканов, България 1606, София, Тел.: 02 9173323, Факс: 02 9173262

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.napi.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.napi.government.bg/orubrik.php?r=11.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: Проектиране, строителство, поддържане и ремонт на РПМ.А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Ред на възлагане
по реда на ЗОП
ІI.2) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

ДА
Строителство
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

„Определяне на изпълнител за допълнително проектиране и строителството на обект: Автомагистрала “Марица” /А-1/ Оризово – Капитан Андреево, участък: Лот 1 “Оризово - Димитровград”, от км 5+000 до км 36+400" Автомагистрала “Марица” А-1 “МАРИЦА” е част от международен път Е-80 на територията на България. Пътят има основно транзитен характер. Трасето преминава през район, характеризиращ се с интензивно земеделие и развита преработвателна промишленост. Изграждането на недовършената част на АМ “Марица” /А-1/ „Оризово – Капитан Андреево” от км 5+000 до км 71+011,31 ще бъде осъществено чрез възлганане на обществени поръчки за два лота, както следва: Лот 1 “Оризово - Димитровград”, от км 5+000 до км 36+400 и Лот 2 „Димитровград - Капитан Андреево” км 36+400 до км 71+011,31, като предмет на настоящата задача е Лот1. Началото на обекта започва при км 5+000, преди пресичането на автомагистралата от път ІІ-66 в участъка “Чирпан - Поповица”. След прав участък от 1700м и дясна крива, трасето обхожда чашата на язовир “Добри дол”. Преминава през землището на с. Добри дол и при км 15+260 пресича път ІІІ-806 “от кръстовището с път III-663 Зетьово – Върбица” южно от с. Зетьово. Трасето на автомагистралата пресича Стара река при км 22+315, след което премоства р. Марица при км 24+796. При км 28+414,70 - ж.п.км 222+835 пресича ж.п. линията ”Пловдив – Свиленград” в участъка “Ябълково – Димитровград”. След това с крива с радиус 6 000м при км 32+083 пресича общински път ІV-50606 “Добрич – Крум”, минава източно от село Добрич, като при км 36+060 премоства р. Банска. При км 36+480 пресича път ІІІ-506 “Димитровград – Добрич – Горски извор”. Краят на разглеждания участък е при км 36+400.


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Чл. 16, ал. 8 от ЗОП

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" №18, България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcdmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

01.12.2010 г. 


Възложител

Трите имена: инж. Лазар Асенов Лазаров
Длъжност: Член на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура” изпълняващ правомощията на Председател на УС на АПИ, съгласно заповед № РД-02-14-905/31.05.2010 г. на Министъра на МРРБ