Версия за печат

00931-2010-0002

BG-Пловдив: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ДОМ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА ПЛОВДИВ, УЛ." Г. Раковски " №13, За: Пенка Дончева Вучкова, Р.България 4000, Пловдив, Тел.: 032 624307, E-mail: dmsgd_pd@abv.bg, Факс: 032 622733

Място/места за контакт: Пенка Дончева Вучкова
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

" Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДМСГД Пловдив по обособени позиции 2010 г. "

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: ДМСГД- Пловдив, гр. Пловдив, ул.Г. Раковски №13
Код NUTS: BG421
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

" Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДМСГД Пловдив, по видове и количества, определени от Възложителя.

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15000000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
7328.1 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при следните показатели:
Показател: Ценова оценка; тежест: 50
Показател: Оценка на срока на доставка; тежест: 10
Показател: Оценка на разсроченото плащане /в дни/; тежест: 10
Показател: Оценка на процент надценка / в% /; тежест: 30
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

00931-2010-0002


РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 5 / Наименование:Договор за доставка на хранителни продукти по обособена позиция.VІ "Месо и месни продукти и продукти от животински произзход"
V.1) Дата на сключване на договора
05.11.2010 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ЕТ"Фантастика 95- Георги Цанков", ул. Брезовско шосе №176 В, Р. България 4000, Пловдив, Тел.: 032 969796

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 8000 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност 7328.1 BGN с ДДС 20%
В Брой години 1
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

съг. чл 120 от ЗОП

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Р. България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

10.11.2010 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор