Версия за печат

00392-2010-0001

BG-Провадия: 27 - Други услуги

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Провадия, ул. "Дунав" № 39, За: Димитър Митев, Р. България 9200, Провадия, Тел.: 0518 42702, E-mail: provadia@dir.bg, Факс: 0518 42164

Място/места за контакт: Община Провадия

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.provadia.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“Строителен надзор по проект ”Създаване на привлекателна, достъпна и ефективна образователна инфраструктура в Община Провадия”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 27
Публикуване на информацията: ДА
Място на изпълнение: СОУ "Димитър Благоев" - гр. Провадия, област Варна, І ОУ "Христо Смирненски" - гр. Провадия, област Варна, ПГХРТ "Цар Симеон Велики" - гр. Провадия област Варна, ІІ ОУ "Иван Вазов" - гр. Провадия област Варна, ЦДГ "Ален мак" - гр. Провадия област Варна, ОУ "Св.Св.Кирил и Методи" - с. Блъсково, община Провадия област Варна, ОУ "Св.Св. Кирил и Методи" с. Градинарово община Провадия област Варна, ОУ "Васил Левски" - с. Бозвелийско община Провадия област Варна.
Код NUTS: BG331
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Извършване на строителен надзор по време на строително - монтажни работи в СОУ "Димитър Благоев" - гр. Провадия, област Варна, І ОУ "Христо Смирненски" - гр. Провадия, област Варна, ПГХРТ "Цар Симеон Велики" - гр. Провадия област Варна, ІІ ОУ "Иван Вазов" - гр. Провадия област Варна, ЦДГ "Ален мак" - гр. Провадия област Варна, ОУ "Св.Св.Кирил и Методи" - с. Блъсково, община Провадия област Варна, ОУ "Св.Св. Кирил и Методи" с. Градинарово община Провадия област Варна, ОУ "Васил Левски" - с. Бозвелийско община Провадия област Варна по проект "Създаване на привлекателна, достъпна и ефективна образователна инфраструктура в Община Провадия".

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71520000

Описание:

Строителен надзор


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
25433 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

Заповед № 1159 от 06.07.2010 г. на Кмета на Община Провадия за откриване на процедурата.


РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № BG 161PO001/1.1-01/2007 / Наименование:"Строителен надзор по проект"Създаване на привлекателна, достъпна и ефективна образователна инфраструктура в Община Провадия".
V.1) Дата на сключване на договора
11.10.2010 г. 
V.2) Брой на получените оферти

9

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"СС Консулт" ЕООД, ул. "Хаджи Стамат" № 34А, район "Одесос", Р. България 9000, Варна, Тел.: 052 691180, E-mail: office@ss-consult.com, Факс: 052 691180

URL: www.ss-consult.com.

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 25433 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Оперативна програма "Регионално развитие" - 2007 - 2013 година - схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 161PO0001/1.1-01/2007 "Подкрепа за осигуряване на подходяща рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали".

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, Р. България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес (URL):: www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

12.10.2010 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор