Версия за печат

02303-2010-0001

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Чистота-Искър ЕООД, ул. "Искърско шосе" № 2, За: Анита Илиева, България 1528, София, Тел.: 02 9732431, E-mail: office@chistota-iskar.com, Факс: 02 9732652

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.chistota-iskar.com.

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

"Доставка на техника за Депо за неопасни отпадъци, кв. Суходол, Столична община по обособени позиции, както следва: І. Доставка на 1 бр. нов санитарен компактор; ІІ. Доставка на 1 бр. булдозер след 2005 г.; ІІІ. Доставка на 2 бр. цистерни след 2005 г.;"

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Депо за неопасни отпадъци, кв. Суходол
Код NUTS: BG411
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Доставка на 1 бр. нов санитарен компактор: работно тегло над 30000 кг, максимална сила на уплътняване над 150 kN на ос, емисия на изгорели газове-да изпълнява нормите ЕРА&CARB TierIII EC StageIIIA, шумност-да изпълнява ЕС директива 2000/14/ЕС, двигател-дизел с мощност над 200 kW, оборудване с булдозерна дъска със ширина мин. 3000 мм, топло и звукоизолираща кабина с климатик, кабината да издържа на свръхналягане, кабина и управление да обезпечават удобство при техническото обслужване на машината, предупредителна система, хидростатична трансмисия, да има система за охлаждане и за централно мазане, да има предупредителна система при заден ход, да е оборудван с предни и задни компакторни колела със шипове и достатъчно голяма височина, която да обезпечи равномерното уплътняване на депонираните отпадъци.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

43300000

Описание:

Строителни машини и оборудване

ІІ.1.6) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
579238 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ 2010/S 118 - 178682 от 19.06.2010 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка (Договор) №: ДС-024/15.09.2010 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:Доставка на 1 бр. нов санитарен компактор
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

26.08.2010 г. 

V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Евромаркет Кънстракшън АД, бул. "Андрей Ляпчев" № 81, България 1784, София, Тел.: 02 9767101, E-mail: emigroup@embrd.net, Факс: 02 9767111

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 579238 BGN с ДДС 20%
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

14.10.2010 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

ОСНОВАНИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ В ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ