Версия за печат

00599-2010-0001

BG-Бобов дол: 13 - Рекламни услуги

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Бобов дол, ул."27-ми октомври" №2, За: Силвия Тодорова Иванова, Република България 2670, Бобов дол, Тел.: 0895 656140, E-mail: obshtinab.dol_op@abv.bg, Факс: 0702 3956

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bobovdol.eu.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

ДА

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Разработване и отпечатване на наръчник за новите възможности за административното обслужване в общините Бобов дол, Сапарева баня и Бобошево; създаване и излъчване на рекламен клип и създаване на три информационни филма (по един за всяка община); публикации (статии и интервюта) в местната преса; изготвяне, отпечатване и разпространение на: информационни брошури, информационни плакати, както и организиране и провеждане на заключителна конференция за отчитане на резултатите по проект "Администрация в услуга", финансиран със средства по Оперативна програма "Административен капацитет", обособена в две самостоятелни позиции, както следва: обособена позиция I: "Разработване и отпечатване на наръчник за новите възможности за административното обслужване в общините Бобов дол, Сапарева баня и Бобошево; създаване и излъчване на рекламен клип и създаване на три информационни филма (по един за всяка община); както и публикации (статии и интервюта) в местната преса; изготвяне, отпечатване и разпространение на: информационни брошури и информационни плакати обособена позиция II: "Организиране и провеждане на заключителна конференция за отчитане на резултатите по проект "Администрация в услуга", финансиран със средства по Оперативна програма "АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 13
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: Община Бобов дол, Община Сапарева баня и Община Бобошево
Код NUTS: BG415
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

"Разработване и отпечатване на наръчник за новите възможности за административното обслужване в общините Бобов дол, Сапарева баня и Бобошево; създаване и излъчване на рекламен клип и създаване на три информационни филма (по един за всяка община); публикации (статии и интервюта) в местната преса; изготвяне, отпечатване и разпространение на: информационни брошури, информационни плакати, както и организиране и провеждане на заключителна конференция за отчитане на резултатите по проект "Администрация в услуга", финансиран със средства по Оперативна програма "Административен капацитет", обособена в две самостоятелни позиции, както следва: обособена позиция I: "Разработване и отпечатване на наръчник за новите възможности за административното обслужване в общините Бобов дол, Сапарева баня и Бобошево; създаване и излъчване на рекламен клип и създаване на три информационни филма (по един за всяка община); както и публикации (статии и интервюта) в местната преса; изготвяне, отпечатване и разпространение на: информационни брошури и информационни плакати обособена позиция II: "Организиране и провеждане на заключителна конференция за отчитане на резултатите по проект "Администрация в услуга", финансиран със средства по Оперативна програма "АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ"

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79341000

Описание:

Рекламни услуги


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
34240 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при следните показатели:
Показател: Предлагана цена; тежест: 50
Показател: Техническа оферта; тежест: 50
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 58 / Наименование:"Организиране и провеждане на заключителна конференция за отчитане на резултатите по проект "Администрация в услуга", финансиран със средства по Оперативна програма "Административен капацитет"
V.1) Дата на сключване на договора
05.10.2010 г. 
V.2) Брой на получените оферти

10

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ЕТ "ПЕРСОНАЛ - КОНСУЛТ - ГАНЧО ПОПОВ", БУЛСТАТ 040188503, ул. "Драгоман" №16, Република България 1303, София, Тел.: 02 9312200, E-mail: g.popov@einet.bg, Факс: 02 9312200

URL: www.personal-konsult.com.

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 4440 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 59 / Наименование:"Разработване и отпечатване на наръчник за новите възможности за административното обслужване в общините Бобов дол, Сапарева баня и Бобошево; създаване и излъчване на рекламен клип и създаване на три информационни филма (по един за всяка община); както и публикации (статии и интервюта) в местната преса; изготвяне, отпечатване и разпространение на: информационни брошури и информационни плакати"
V.1) Дата на сключване на договора
06.10.2010 г. 
V.2) Брой на получените оферти

11

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"ИФО ДИЗАЙН" ООД, БУЛСТАТ 831515141, ул. "Николай Хрелков" № 2А, Република България 1614, София, Тел.: 02 9578805, E-mail: office@ifodesign.net, Факс: 02 9578805

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 29800 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013, Приоритетна ос 3.1., съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд по договор № А09-31-99 С/12.06.2009 г.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

07.10.2010 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор