Версия за печат

00169-2010-0017

BG-Ловеч: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Ловеч, ул. "Търговска" №22, За: Камелия Вълчанова, Република България 5500, Ловеч, Тел.: 068 688280, E-mail: obshtina@lovech.bg, Факс: 068 601261

Място/места за контакт: общинска администрация Ловеч

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.lovech.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Друг: местно самоуправление

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Изготвяне на предпроектно проучване и работен проект за „Предотвратяване на риска от наводнения и борба с ерозията чрез реконструкция на коритото на р. Осъм в гр. Ловеч”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 12
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: гр. Ловеч
Код NUTS: BG315
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Предмет на настоящата поръчка е Изготвяне на предпроектно проучване и работен проект за „Предотвратяване на риска от наводнения и борба с ерозията чрез реконструкция на коритото на р. Осъм в гр. Ловеч” съгласно техническото задание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Изпълнението на поръчката е разделено на две фази: 1. Предпроектни проучвания 2. Работен проект 1-ва Фаза-Предпроектно проучване, включващо изработването на: 1. Подробно геодезично и геометрично заснемане на размерите на реката; 2. Изготвяне на инженерно-хидроложка оценка и направа на хидравлични изчисления; 3. Изготвяне на инженерно-геоложки доклад. Предпроектните проучвания се приемат с приемателно-предавателен протокол от Възложителя, който ги съгласува и одобрява преди фаза – работен проект. 2-ра Фаза включваща изработването на Работен проект по части: 1. Част „Хидротехническа; 2. Част „Геодезия”; 3. Част „Конструкция на хидротехнически съоръжения” 4. Част „План за безопасност и здраве” в съответствие с Наредба № 2 / 22.03.2004 г. 5. Подробна количествено-стойностна сметка (КСС), представена по отделни обекти и интервенция съгласно Приложение Б1, в която са заложени остойностени количества по почистването на речното корито в централна градска част. Проектните фази следва да бъдат изработени в съответствие с Наредба № 4 / 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71320000, 79311100

Описание:

Инженерни услуги по проектиране и конструиране
Услуги по проектиране на проучвания


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
24800 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 337 / Наименование:"Изготвяне на предпроектно проучване и работен проект за „Предотвратяване на риска от наводнения и борба с ерозията чрез реконструкция на коритото на р. Осъм в гр. Ловеч”
V.1) Дата на сключване на договора
01.10.2010 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Сет Консулт" ЕООД, ЕИК 160059577, ул. "Оборище" №21, Република България 4230, Асеновград, Тел.: 0898 572922

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 24800 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

06.10.2010 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор