Версия за печат

00566-2010-0002

BG-гр.София: 14 - Услуги по почистване на сгради и управление на недвижими имоти

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Национална спортна академия "Васил Левски", гр.София, Студентски град, ректорат Национална спортна академия "Васил Левски", За: Директор АСД НСА Пламен Кювлиев, Република България 1700, гр.София, Тел.: 02 9620458, E-mail: nsa2005@abv.bg, Факс: 02 9621211

Място/места за контакт: Деловодство

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация:

Национална спортна академия "Васил Левски", гр.София, Студентски град, ректорат Национална спортна академия "Васил Левски", За: Пламен Кювлиев, Република България 1700, София, Тел.: 02 9620458

Място/места за контакт: Директор АСД НСА Васил Левски

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Национална спортна академия "Васил Левски", гр.София, Студентски град, ректорат Национална спортна академия "Васил Левски", За: Красимира Андонова, Република България 1700, София, Тел.: 02 9620458

Място/места за контакт: Деловодство ст.111

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Комплексно вътрешно почистване и цялостно ежедневно поддържане на чистотата на помещения в Национална спортна академия “Вaсил Левски”.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 14
Място на изпълнение: София сгради НСА Васил Левски
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Съгласно документация за участие.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

90911200

Описание:

Услуги по почистване на сгради, без жилищните

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно документация за участие.

ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

48


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в процедурата се внася в административната сграда с адрес София, Студентски град, НСА ет.2 ст.209 – каса всеки работен ден от 09 до 12 ч. и от 13 до 15 ч. в срок до 03.11.2010 - включително, в размер на 3 000 /три хиляди/ лева или по банков път по банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: на IBAN: BG74 BNBG 9661 3300 1751 01, при БНБ, ЦУ, BIC BNBG BGSD. Кандидатът, определен за изпълнител, е длъжен в срок до 3 работни дни от влизане в сила на решението за избирането му да представи на Възложителя гаранция за изпълнение на договора в размер на ТРИ НА СТО ОТ СТОЙНОСТТА НА предложената месечна стойност на ПОРЪЧКАТА умножена по 48, по банкова сметка на Национална спортна академия „Васил Левски”, IBAN: BG74 BNBG 9661 3300 1751 01, при БНБ, ЦУ, BIC BNBG BGSD.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

съгласно документацията за участие

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: съгласно документацията за участие
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: съгласно документацията за участие
Минимални изисквания: съгласно документацията за участие
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: съгласно документацията за участие
Минимални изисквания: съгласно документацията за участие
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

ДА

Нормативни разпоредби

съгласно документацията за участие

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: предлагана обща офертна цена за всички видове услуги по почистване; тежест: 50
Показател: професионален опит на кандидата – изпълнявани договори през последните 3 години по ЗОП с площ не по-малка от 1000 кв.м.; тежест: 15
Показател: техническа възможност за изпълнение на поръчката; тежест: 15
Показател: кадрови потенциал - назначени по трудов договор работници и служители ангажирани за изпълнението на обществени поръчки с предмет само услуги по почистване за периода на 2010 г.; тежест: 10
Показател: ползи и преференции в интерес на Възложителя /безплатни предложения и други/; тежест: 10

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
22.10.2010 г.  Час: 15:00
Платими документи

ДА

Цена: 12 BGN
Условия и начин на плащане

СРОК ЗА ЗАКУПУВАНЕ – плащане на документацията за участие - всеки работен за Възложителя ден от 09 до 12 ч. и от 13 до 15 ч. в срок до 22.10.2010 - включително. Всеки петък касата работи от 09:00 до 10:30 часа. Последният петък от месеца касата не работи, КАКТО И В НЕРАБОТНИ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ДНИ. Цена и начин на плащане на документацията за участие – 12 лева с включен ДДС. Документацията за участие може да бъде платена и по банков път по сметка на Възложителя:, IBAN: BG83 BNBG 9661 3100 1751 01, при БНБ, ЦУ, BIC BNBG BGSD, код по СЕБРА 8590 0000 09. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО С ОГЛЕД ЧЛ.29 ОТ ЗОП: При заплащане по банков път или закупуване на каса, кандидатът задължително посочва точен и верен адрес за кореспонденция и ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЕЛЕКТРОННА ПОЩА. В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕПОЛУЧЕНО РАЗЯСНЕНИЕ ПО ЧЛ.29, АЛ.2 ОТ ЗОП. Фактурата за закупена документация за участие се получава от надлежно упълномощено лице от ст. 208 и 209 – КАСА, находяща се в административната сграда с адрес София, Студентски град, НСА ет.2. Фактури няма да бъдат изпращани по пощата и/или чрез куриери. Възложителят не носи отговорност за непотърсени фактури.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
03.11.2010 г.  Час: 15:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 04.11.2010 г.  Час: 10:00
Място

Заседателна зала на Ректората на НСА В. Левски - София, Студентски град, НСА, ет.3

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно документацията за участие.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Съгласно документацията за участие.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисията за защита на конкуренцията, бул.Витоша 18, Република България 1000, София

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Агенция за обществени поръчки при Министерство на икономиката и енергетиката, София, ул.Леге 4, Република България 1000, София, Тел.: 02 9407050

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

03.09.2010 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ