00566-2010-0002

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: 1282 от 03.09.2010 г. 

А) за откриване на процедура


РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Национална спортна академия "Васил Левски", гр.София, Студентски град, ректорат Национална спортна академия "Васил Левски", За: Директор АСД НСА Пламен Кювлиев, Република България 1700, София, Тел.: 02 9620458, E-mail: nsa2005@abv.bg, Факс: 02 9621211

Място/места за контакт: Директор АСД НСА
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

ОбразованиеА) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Ред на възлагане
по реда на ЗОП
ІI.2) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

„Комплексно вътрешно почистване и цялостно ежедневно поддържане на чистотата на помещения в Национална спортна академия “Вaсил Левски”.


V: МОТИВИ

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисията за защита на конкуренцията, бул.Витоша 18, Република България 1000, София

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120, ал.2 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

03.09.2010 г. 


Възложител

Трите имена: професор Лъчезар Василев Димитров
Длъжност: ректор