Версия за печат

01467-2010-0008

BG-София: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД, ул. "Цар Симеон" № 330, За: Бисер Дихонов, България 1309, София, Тел.: 02 8958935, E-mail: biser.dihonov@cez.bg, Факс: 02 8272171

Място/места за контакт: Бисер Дихонов

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.cez-rp.bg.

I.2) Основна дейност или дейности на възложителя

Електрическа енергия

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Изготвяне на Технически паспорти на сгради, съгласно ЗУТ и НАРЕДБА № 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите и сертифициране за енергийна ефективност, съгласно ЗЕЕ.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 12
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: София град, Севрозападна България.
Код NUTS: BG
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Договори за изготвяне на Технически паспорти на сгради, съгласно ЗУТ и НАРЕДБА № 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите и сертифициране за енергийна ефективност, съгласно ЗЕЕ, разделени на три обособени позиции. Договорите се сключват за всяка обособена позиция по отделно: Обособена позиция 1: Изготвяне на Технически паспорти на сгради, съгласно ЗУТ и НАРЕДБА № 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите и сертифициране за енергийна ефективност, съгласно ЗЕЕ, на територията на „ЧЕЗ Разпределение България” АД, регион София град в обем до 400 000 лв. без вкл. ДДС. Обособена позиция 3: Изготвяне на Технически паспорти на сгради, съгласно ЗУТ и НАРЕДБА № 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите и сертифициране за енергийна ефективност, съгласно ЗЕЕ, на територията на „ЧЕЗ Разпределение България” АД, регион Плевен в обем до 200 000 лв. без вкл. ДДС. Договорите се сключват за срок от 48 /четиридесет и осем/ месеца.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71500000

Описание:

Услуги, свързани със строителството

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
600000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

PPS09-140


РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

V.1) Сключване и стойност на договора
ДОГОВОР № 10-235 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:Изготвяне на Технически паспорти на сгради, съгласно ЗУТ и НАРЕДБА № 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите и сертифициране за енергийна ефективност, съгласно ЗЕЕ, на територията на „ЧЕЗ Разпределение България” АД, регион София град.
V.1.1) Дата на сключване договора
02.09.2010 г. 
V.1.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
29.03.2010 г. 
V.1.2) Брой на получените оферти

6

V.1.3) Наименование и адрес на изпълнителя

”Рафаилов Консулт” ЕООД, ЕИК № 121811498, ул. „Родопски извор” № 54, България 1680, София, Тел.: 02 9586412, E-mail: info@rafailov-consult.com, Факс: 02 9586413

V.1.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 400000 BGN без ДДС
В Брой месеци 48
V.1.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

ДА

Стойност или дял от договора, който ще се изпълнява от подизпълнителя:
Дял 10%
Кратко описание
Енергиен паспорт на сгради.
V.1.6) Стойност на доставките, осъществени при благоприятни условия
V.1) Сключване и стойност на договора
ДОГОВОР № 10-233 / Обособена позиция №:3 / Заглавие:Изготвяне на Технически паспорти на сгради, съгласно ЗУТ и НАРЕДБА № 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите и сертифициране за енергийна ефективност, съгласно ЗЕЕ, на територията на „ЧЕЗ Разпределение България” АД, регион Плевен.
V.1.1) Дата на сключване договора
02.09.2010 г. 
V.1.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
29.03.2010 г. 
V.1.2) Брой на получените оферти

6

V.1.3) Наименование и адрес на изпълнителя

”КИМТЕКС - ЛС” ООД, ул. „Русе” № 8А, България 5800, Плевен, Тел.: 064 805534, E-mail: kimtexls@abv.bg, Факс: 064 805940

V.1.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 200000 BGN без ДДС
В Брой месеци 48
V.1.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

V.1.6) Стойност на доставките, осъществени при благоприятни условия

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

07.09.2010 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор от възложител по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП